Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. května 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative - Lucembursko) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga v. Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Věc C-87/12)1

„Občanství Unie – Článek 20 SFEU – Právo pobytu státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie a kteří nevyužili svého práva volného pohybu – Základní práva“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour administrative

Účastníci původního řízení

Žalobci: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Žalované: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Cour administrative – Výklad článku 20 SFEU a článků 20, 21, 24, 33 a 34 Listiny základních práv – Občanství Unie – Právo na sloučení rodiny občana Unie ve prospěch členů jeho rodiny, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, v případě, že nedošlo ke skutečnému využití práva volného pohybu a pobytu v jiném členském státě, než je stát, jehož je státním příslušníkem

Výrok

Článek 20 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát odepřel státnímu příslušníkovi třetího státu pobyt na svém území, když přáním tohoto státního příslušníka je žít se svým rodinným příslušníkem, který je občanem Evropské unie a pobývá v tomto členském státě, jehož má státní příslušnost, a který nikdy nevyužil svého práva volného pohybu jakožto občan Unie, za předpokladu, že takové odepření neznamená pro dotyčného občana Unie zbavení možnosti skutečně využívat podstatné části práv plynoucích z postavení občana Unie.

____________

1 Úř. věst. C 138, 12.5.2012.