Language of document :

Euroopa Kohtu (kümnes koda) 8. mai 2013. aasta otsus (Cour administrative - Luksemburg eelotsusetaotlus) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga versus Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(kohtuasi C-87/12)1

(Liidu kodakondsus – ELTL artikkel 20 – Liidu kodaniku, kes ei ole kasutanud oma õigust vabalt liikuda, pereliikmetest kolmandate riikide kodanike õigus riigis elada – Põhiõigused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour administrative

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Vastustaja: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Ese

Eelotsusetaotlus – Cour administrative – ELTL artikli 20 ja Põhiõiguste harta artiklite 20, 21, 24, 33 ja 34 tõlgendamine – Liidu kodakondsus – Euroopa Liidu kodaniku õigus taotleda perekonna, s.o tema kolmanda riigi kodanikest pereliikmete taasühendamist juhul, kui ta tegelikult ei ole kasutanud õigust vabalt elada ja liikuda teises liikmesriigis kui see, mille kodanik ta on.

Resolutsioon

ELTL artiklit 20 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, kui liikmesriik ei anna kolmanda riigi kodanikule õigust elada oma territooriumil, kui see kodanik soovib elada koos oma pereliikmega, kes on Euroopa Liidu kodanik ja elab selles liikmesriigis, mille kodanik ta on, ning kes ei ole liidu kodanikuna kunagi kasutanud oma õigust vabalt liikuda, ja seda tingimusel, et niisugune keeldumine ei jäta asjaomast liidu kodanikku ilma reaalsest võimalusest kasutada põhilisi õigusi, mida liidu kodaniku staatus talle annab.

____________

1 ELT C 138, 12.5.2012.