Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 mei 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative - Luxemburg) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga / Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

(Zaak C-87/12)1

(Burgerschap van Unie – Artikel 20 VWEU – Verblijfsrecht voor onderdanen van derde land, familieleden van burger van Unie die geen gebruik heeft gemaakt van recht van vrij verkeer – Grondrechten)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour administrative

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Verwerende partij: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Cour administrative – Uitlegging van artikel 20 VWEU en van de artikelen 20, 21, 24, 33 en 34 van het Handvest van de grondrechten – Burgerschap van de Unie – Recht op gezinshereniging voor een burger van de Unie ten gunste van zijn familieleden, onderdanen van een derde land, bij ontbreken van daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrij verkeer en verblijf in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit heeft

Dictum

Artikel 20 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat een lidstaat een onderdaan van een derde land het verblijf op zijn grondgebied ontzegt wanneer deze onderdaan van een derde land wil verblijven bij een familielid dat burger van de Europese Unie is, dat woont in die lidstaat, waarvan het de nationaliteit bezit, en dat nooit van zijn recht van vrij verkeer als burger van de Unie gebruik heeft gemaakt, mits een dergelijke weigering niet tot gevolg heeft dat de betrokken burger van de Unie het effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten wordt ontzegd.

____________

1 PB C 138 van 12.5.2012