Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 maj (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative - Luxemburg) – Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga mot Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Mål C-87/12)(1 )

(Unionsmedborgarskap – Artikel 20 FEUF – Uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare som inte utnyttjat sin rätt till fri rörlighet – Grundläggande rättigheter)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Svarande: Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Cour administrative – Tolkning av artikel 20 FEUF och artiklarna 20, 21, 24, 33 och 34 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Unionsmedborgarskap – Rätt till familjeåterförening hos en unionsmedborgare, för familjemedlemmar till denne som är medborgare i tredjeland, när unionsmedborgaren inte har utövat rätten till fri rörlighet och inte vistas i en annan medlemsstat än den där han är medborgare

Domslut

Artikel 20 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en medlemsstat nekar en tredjelandsmedborgare uppehållsrätt i den medlemsstaten när vederbörande avser att bo tillsammans med en familjemedlem som är medborgare i Europeiska unionen och bosatt i nämnda medlemsstat – där han eller hon också är medborgare – och som aldrig i sin egenskap av unionsmedborgare har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet, förutsatt att ett sådant nekande inte medför att unionsmedborgaren förvägras möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som ställningen som unionsmedborgare ger.

____________

(1 ) EUT C 138 av den 12.5.2012.