Language of document :

Жалба, подадена на 29 юни 2021 г. от Румъния срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 14 април 2021 г. по дело T-543/19, Румъния/Комисия

(Дело C-401/21 P)

Език на производството: румънски

Страни

Жалбоподател: Румъния (представители: E. Gane, L.-E. Baţagoi)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да обяви жалбата за допустима, да отмени изцяло решение на Общия съд T-543/19, да постанови ново решение по дело T-543/19, като уважи жалбата за частична отмяна на решение C(2019)4027 окончателен на Комисията, тъй като последната е приложила процента на съфинансиране 75 %, а не 85 %, за първата и втората приоритетна ос на оперативната програма,

или

да обяви жалбата за допустима, да отмени изцяло решение на Общия съд T-543/19 и да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който като се произнесе наново, да уважи жалбата за отмяна и да отмени частично решение C(2019)4027 окончателен на Комисията, тъй като последната е приложила процента на съфинансиране 75 %, а не 85 %, за първата и втората приоритетна ос на оперативната програма,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата Румъния изтъква три основания:

А.    Неправилното тълкуване и прилагане на член 139, параграф 6, буква а) от Регламент № 1303/2013 във връзка с член 137, параграф 1, букви а) и г) и параграф 2), член 131, член 135, параграф 2 и член 139, параграфи 1, 2 и 7 от същия регламент

Румъния приема, че Общият съд е допуснал няколко грешки при прилагането на правото, що се отнася до разграничението между окончателно заявление за междинно плащане и приемане на отчетите, като неоснователно пренебрегва ролята на този последен етап и с оглед на това, че приложимият процент на съфинансиране за изчисляване на допустимата сума е действащият в момента на подаване на окончателното заявление за междинно плащане.

Б.    Неправилното тълкуване и прилагане на принципа на ежегодност на счетоводната отчетност

Румъния приема, че Общият съд е тълкувал и приложил неправилно принципа на ежегодност на счетоводната отчетност, при положение че е постановил, че прилагането към разходите, направени в хода на счетоводна година и вписани в счетоводната система, на процент на съфинансиране, приет след подаване на окончателното заявление за междинно плащане, е равносилно на нарушение на горепосочения принцип.

В.    Неправилното тълкуване и прилагане на принципа за недопускане на обратно действие

Румъния приема, че Общият съд е тълкувал и приложил неправилно принципа за недопускане на обратно действие, при положение че е установил, че процентът на съфинансиране, предвиден в Решение за изпълнение C(2018)8890 окончателен от 12 декември 2018 г. не се прилага за разходите, направени през счетоводната година 2017—2018, тъй като правното положение на Румъния се е стабилизирало в момента на влизането му в сила — 12 декември 2018 г. — в смисъл, че счетоводната година е приключила на 30 юни 2018 г., а окончателното заявление за междинно плащане е подадено на 6 юли 2018 г.

____________