Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. septembra 2011 - A/Komisia

(vec F-12/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Choroba z povolania - Vzťah medzi konaniami podľa článkov 73 a 78 služobného poriadku - Predbežná náhrada - Náhrada nákladov liečenia - Prístup k individuálnemu spisu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: A (P., Francúzsko) (v zastúpení: B. Cambier a A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na to, aby Komisia bola uznaná za zodpovednú za určité chyby, ktorých sa údajne dopustila voči žalobcovi v rámci konania vedeného na základe článku 73 služobného poriadku, ako aj zrušenie viacerých rozhodnutí, ktoré sa týkajú zamietnutia uplatnenia ustanovení článku 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku na žalobcu, sprístupnenia žalobcovi súboru dokumentov, ktoré sú súčasťou jeho zdravotného spisu a nahradenia určitých lekárskych výdavkov - Na druhej strane návrh smerujúci k náhrade údajne utrpenej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 113, 16.5.2009, s. 45.