Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

28. října 2010

Věc F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa a další

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Vyloučení kandidátů na základě výsledků dosažených ve vstupních testech – Nepříslušnost EPSO“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se I. V. Carbajosa a dva další úřednice nebo dočasné zaměstnankyně Komise domáhají zrušení rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) o přijetí a zveřejnění oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08, zrušení rozhodnutí EPSO týkajících se opravy vstupních testů a písemných zkoušek, jakož i zrušení známkování ústních zkoušek uvedených výběrových řízení.

Rozhodnutí: Rozhodnutí EPSO, podle kterých se I. V. Carbajosa v případě výběrového řízení EPSO/AD/117/08 a N. Lehtinen a M. Menchén v případě výběrového řízení EPSO/AD/116/08 nezařazují na seznam kandidátů vyzvaných k předložení úplné žádosti o pracovní místo, se zrušují. Ve zbývající části se žaloba odmítá jako nepřípustná. Komise ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Aktivní legitimace – Uchazeč vyřazený z výběrového řízení, který žádá o zrušení celého výběrového řízení – Přípustnost omezená na vyloučení žalobkyně

(Služební řád, článek 91)

2.      Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) – Průběh výběrových řízení na místa úředníků – Role EPSO – Pomoc výběrové komisi

(Služební řád, příloha III, články 1, 4 a 7)

3.      Úředníci – Žaloba – Zrušující rozsudek – Účinky

(Služební řád, článek 91)

1.      Návrh kandidáta vyřazeného ze seznamu kandidátů vyzvaných k předložení úplné žádosti o pracovní místo za účelem jejich případného připuštění k výběrovému řízení, jenž směřuje ke zrušení výběrového řízení, je přípustný pouze v rozsahu, v němž se týká odmítnutí zařadit kandidáta na dotčený seznam.

(viz bod 36)

Odkazy:

Tribunál: 25. května 2000, Elkaïm a Mazuel v. Komise, T‑173/99, Recueil FP, s. I‑A‑101 a II‑433, bod 23, a citovaná judikatura

2.      Ačkoliv jsou úkoly svěřené Evropskému úřadu pro výběr personálu (EPSO) takové povahy, že z této instituce činí důležitého aktéra při určování a provádění politiky Unie v oblasti výběru personálu, pokud jde naproti tomu o průběh výběrových řízení na místa úředníků, zůstává jeho role, ač význačná v tom, že poskytuje pomoc výběrové komisi, v každém případě podpůrnou ve vztahu k roli výběrové komise, kterou krom toho EPSO nemůže nahradit.

I když je pravda, že podle článku 1 přílohy III služebního řádu je tím, kdo vypracovává oznámení o výběrových řízeních – která stanoví podmínky pro připuštění k výběrovým řízením – orgán oprávněný ke jmenování, tedy od roku 2002 EPSO, nic to nemění na tom, jak vyplývá z článku 4 uvedené přílohy přijaté v rámci reformy v roce 2004 za účelem vložení do této přílohy článku 7, který se zabývá úkoly svěřenými EPSO, že jakmile výběrové řízení začne, omezuje se role EPSO na vypracování seznamu kandidátů, kteří splňují podmínky stanovené v čl. 28 písm. a), b) a c) služebního řádu – tedy jsou státními příslušníky jednoho z členských států Unie a požívají veškerých občanských práv, splnili veškeré povinnosti uložené zákonem týkající se vojenské služby a předloží záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon jejich funkce – a zašle jej spolu s osobními spisy kandidátů předsedovi výběrové komise. Služební řád tedy EPSO nepřiznává úkoly týkající se samotného výběru personálu.

(viz body 48 a 49)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 15. června 2010, Pachtitis v. Komise, F‑35/08, bod 58, který je předmětem řízení o kasačním opravném prostředku probíhajícím před Tribunálem Evropské unie, věc T‑361/10 P

3.      Pokud se rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) nezařadit kandidáta na seznamu kandidátů vyzvaných k předložení úplné žádosti o pracovní místo za účelem případného připuštění k výběrovému řízení zruší, jsou práva dotčené osoby odpovídajícím způsobem chráněna tím, že orgán oprávněný ke jmenování pro ni hledá spravedlivé řešení, aniž je nutné zpochybnit veškeré výsledky výběrového řízení nebo zrušit v jeho důsledku provedená jmenování.

(viz body 60 a 62)

Odkazy:

Soudní dvůr: 14. července 1983, Detti v. Soudní dvůr, 144/82, Recueil, s. 2421, bod 33; 6. července 1993, Komise v. Albani a další., C‑242/90 P, Recueil, s. I‑3839, body 13 a 14

Tribunál: 22. června 1990, Marcopoulos v. Soudní dvůr, T‑32/89 a T‑39/89, Recueil, s. II‑281, bod 44

Soud pro veřejnou službu: 5. května 2010, Bouillez a další v. Rada, F‑53/08, body 82 a 83