Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

28. oktoober 2010

Kohtuasi F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa jt

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalikud konkursid EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettustevastase võitluse valdkonnas – Isikut kahjustav meede – Kandidaatide kõrvalejätmine eelvaliku testide tulemuste põhjal – EPSO pädevuse puudumine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega I. Vicente Carbajosa ja kaks teist komisjoni ametnikku/ajutist teenistujat paluvad tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsused avalike konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 konkursiteadete vastuvõtmise ja avaldamise kohta ja EPSO otsused, mis käsitlevad nende konkursside eelvaliku testide ja kirjalike katsete parandamist ja suuliste katsete hindamist.

Otsus: Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsused jätta I. Vicente Carbajosa konkursi EPSO/AD/117/08 ja N. Lehtineni ja M. Menchéni konkursi EPSO/AD/118/08 osas kandmata nende kandidaatide nimekirja, kellel palutakse esitada täielik kandideerimisavaldus. Jätta hagi ülejäänud osas vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi – Konkursilt kõrvalejäetud kandidaat, kes palub kõikide konkursitoimingute tühistamist – Vastuvõetavus ainult hageja kõrvalejätmise osas

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

2.      Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – Ametnike töölevõtmise konkursside kulg – EPSO roll – Konkursikomisjoni abistamine

(Personalieeskirjad, III lisa artiklid 1, 4 ja 7)

3.      Ametnikud – Hagi – Tühistamisotsus – Mõju

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Kui kandidaat, kes jäeti kõrvale nende kandidaatide nimekirjast, kellel palutakse esitada täielik kandideerimisavaldus nende võimalikuks lubamiseks avalikule konkursile, taotleb konkursimenetluse tühistamist, siis see taotlus on vastuvõetav ainult osas, milles see käsitleb keeldumist lisada kandidaat asjaomasesse nimekirja.

(vt punkt 36)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 25. mai 2000, kohtuasi T‑173/99: Elkaïm ja Mazuel vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑101 ja II‑433, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Kuigi Euroopa Personalivaliku Ametile (EPSO) usaldatud ülesanded on niisugused, mille tõttu see organ on oluline osaline liidu personalivaliku poliitika kindlaksmääramisel ja elluviimisel, siis mis puutub seevastu ametnike töölevõtmise konkursi toimumisse, siis olenemata sellest, et EPSO on küll tähtis niivõrd, kuivõrd ta abistab konkursikomisjoni, jääb ta igal juhul täiendavaks võrreldes konkursikomisjoniga, mida ei saa EPSO‑ga asendada.

Kuigi on tõsi, et personalieeskirjade III lisa artikli 1 kohaselt koostab konkursiteate, milles täpsustakse konkursile lubamise tingimused, ametisse nimetav asutus või ametiisik ja seega 2002. aastast EPSO, on sellegipoolest nii, nagu nähtub asjaomase lisa artiklist 4, mida muudeti 2004. aasta reformi käigus selleks, et sinna lisada EPSO‑le antud ülesandeid käsitlev artikkel 7, et kui konkursimenetlus on alanud, piirdub EPSO roll nimekirja koostamisega kandidaatidest, kes vastavad personalieeskirjade artikli 28 punktides a–c sätestatud tingimustele – nimelt isik on ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja isikul on kõik asjaomase liikmesriigi kodaniku õigused; isik täidab kõiki talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud kohustusi, ja isik esitab asjakohased iseloomustused, mis näitavad tema sobivust kõnealuste kohustuste täitmiseks –, ning saadab selle koos kandidaatide toimikutega konkursikomisjoni esimehele. Personalieeskirjad ei anna EPSO‑le seega ülesandeid, mis on seotud personali valimise kui sellisega.

(vt punktid 48 ja 49)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. juuni 2010, kohtuasi F‑35/08: Pachtitis vs. komisjon (punkt 58; mille peale on esitatud apellatsioonkaebuses Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑361/10 P).

3.      Kui Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus jätta hageja kandmata nende kandidaatide nimekirja, kellel palutakse esitada täielik kandideerimisavaldus nende võimalikuks lubamiseks avalikule konkursile tühistatakse, on asjaomase isiku õigused piisavalt kaitstud, kui ametisse nimetav asutus püüab leida õiglast lahendust tema suhtes, ilma et oleks vaja vaidlustada konkursi tulemused tervikuna või tühistada selle tulemusel ametisse nimetamine.

(vt punktid 60 ja 62)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. juuli 1983, kohtuasi 144/82: Detti vs. Euroopa Kohus (EKL 1983, lk 2421, punkt 33); 6. juuli 1993, kohtuasi C‑242/90 P: komisjon vs. Albani jt (EKL 1993, lk I‑3839, punktid 13 ja 14).

Esimese Astme Kohus: 22. juuni 1990, liidetud kohtuasjad T‑32/89 ja T‑39/89: Marcopoulos vs. Euroopa Kohus (EKL 1990, lk II‑281, punkt 44).

Avaliku Teenistuse Kohus: 5. mai 2010, kohtuasi F‑53/08: Bouillez jt vs. nõukogu (punktid 82 ja 83).