Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 października 2010 r.


Sprawa F‑9/09


Isabel Vicente Carbajosa i in.

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych – Akt niekorzystny – Wykluczenie kandydatów na podstawie wyników uzyskanych na testach wstępnych – Brak właściwości EPSO

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której I. Vicente Carbajosa oraz dwóch innych urzędników lub członków personelu tymczasowego Komisji żądają stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w sprawie przyjęcia i publikacji ogłoszenia o konkursach otwartych EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08, decyzji EPSO w sprawie sprawdzenia testów wstępnych i egzaminów pisemnych, jak również stwierdzenia nieważności oceny egzaminów ustnych przeprowadzonych w tych konkursach.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) o nieumieszczeniu w ramach konkursu EPSO/AD/117/08 nazwiska I. Vicente Carbajosy oraz w ramach konkursu EPSO/AD/118/08 nazwisk N. Lehtinen i M. Menchén na liście osób, do których zwrócono się o przesłanie kompletu dokumentów zgłoszeniowych. W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Komisja zostaje obciążona całością kosztów postępowania.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Skarga – Interes prawny – Uczestnik wykluczony z konkursu, żądający stwierdzenia nieważności wszystkich działań konkursowych – Dopuszczalność ograniczona do wykluczenia skarżącego

(regulamin pracowniczy, art. 91)

2.      Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) – Przebieg konkursu w sprawie naboru urzędników – Rola EPSO – Służenie pomocą komisji konkursowej

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 1, 4, 7)

3.      Urzędnicy – Skarga – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki

(regulamin pracowniczy, art. 91)


1.      Wniosek uczestnika konkursu wykluczonego z listy uczestników, do których zwrócono się o złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych celem ich ewentualnego dopuszczenia do konkursu otwartego, mający na celu unieważnienie postępowania konkursowego, jest dopuszczalny tylko w takim zakresie, w jakim dotyczy odmowy wpisania tego uczestnika na rozpatrywaną listę.

(zob. pkt 36)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑173/99 Elkaïm i Mazuel przeciwko Komisji, 25 maja 2000 r., RecFP s. I‑A‑101, II‑433, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo


2.      O ile zadania powierzone Europejskiemu Urzędowi Doboru Kadr (EPSO) czynią z tego urzędu ważny podmiot w kształtowaniu i realizacji polityki Unii w zakresie doboru personelu, o tyle w przedmiocie konkursów związanych z naborem urzędników jego rola, chociaż istotna w zakresie, w jakim służy pomocą komisji konkursowej, pozostaje w każdym razie pomocnicza w stosunku do roli komisji konkursowej, której EPSO nie może ponadto zastąpić.

O ile prawdą jest, że na podstawie art. 1 załącznika III do regulaminu pracowniczego to organ powołujący, a więc od 2002 r. – EPSO, sporządza ogłoszenia o konkursie określające warunki dopuszczenia do konkursu, o tyle – jak wynika z art. 4 omawianego załącznika, dostosowanego przy okazji reformy w 2004 r. celem włączenia art. 7, poświęconego zadaniom powierzonym EPSO –po rozpoczęciu procedury konkursowej rola EPSO ogranicza się do sporządzenia listy uczestników spełniających warunki przewidziane w art. 28 lit. a)–c) regulaminu pracowniczego (jakimi są: posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii i korzystanie z pełni praw obywatelskich, wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących pełnienia służby wojskowej oraz posiadanie odpowiednich cech charakteru dla wykonywania obowiązków) i przekazania tej listy przewodniczącemu komisji konkursowej, wraz z aktami kandydatów. Regulamin pracowniczy nie przyznaje więc EPSO funkcji związanych z samym naborem personelu.

(zob. pkt 48, 49)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑35/08 Pachtitis przeciwko Komisji, 15 czerwca 2010 r., pkt 58, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑361/10 P

3.      W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) w sprawie niewpisania uczestnika konkursu na listę uczestników, do których zwrócono się o złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych celem ich ewentualnego dopuszczenia do konkursu otwartego, prawa zainteresowanego są należycie chronione, jeśli organ powołujący poszukuje słusznego w stosunku do niego rozwiązania, bez konieczności podważania wyników konkursowych lub unieważniania powołań przeprowadzonych w jego rezultacie.

(zob. pkt 60, 62)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 144/82 Detti przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 14 lipca 1983 r., Rec. s. 2421, pkt 33; sprawa C‑242/90 P Komisja przeciwko Albani i in., 6 lipca 1993 r., Rec. s. I‑3839, pkt 13, 14

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑32/89 i T‑39/89 Marcopoulos przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 22 czerwca 1990 r., Rec. s. II‑281, pkt 44

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑53/08 Bouillez i in. przeciwko Radzie, 5 maja 2010 r., pkt 82, 83