Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

28 octombrie 2010


Cauza F‑9/09


Isabel Vicente Carbajosa și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică — Concursurile generale EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08 în domeniul luptei antifraudă — Act care lezează — Excluderea candidaților în urma rezultatelor obținute la testele de acces — Necompetența EPSO”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Vicente Carbajosa și doi alți funcționari/agenți temporari ai Comisiei solicită anularea deciziilor Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) privind adoptarea și publicarea anunțurilor privind concursurile generale EPSO/AD/116/08 și EPSO/AD/117/08, a deciziilor EPSO privind corectarea testelor de acces și a probelor scrise, precum și anularea notării probelor orale ale concursurilor menționate

Decizia:      Anulează deciziile EPSO de a nu o înscrie pe doamna Vicente Carbajosa pentru concursul EPSO/AD/117/08 și pe doamnele Lehtinen și Menchén pentru concursul EPSO/AD/118/08 pe lista candidaților invitați să își prezinte candidatura completă. Respinge acțiunea în rest ca inadmisibilă. Comisia suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.


Sumarul hotărârii


1.      Funcționari — Acțiune — Interesul de a exercita acțiunea — Candidat înlăturat de la participare în cadrul unui concurs și care solicită anularea în ansamblu a operațiunilor din cadrul concursului — Admisibilitate limitată la excluderea reclamantului

(Statutul funcționarilor, art. 91)

2.      Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) — Desfășurarea concursurilor pentru recrutarea funcționarilor — Rolul EPSO — Asistență pentru comisia de evaluare

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 1, 4 și 7)

3.      Funcționari — Acțiune — Hotărâre de anulare — Efecte

(Statutul funcționarilor, art. 91)


1.      Cererea unui candidat înlăturat de pe lista candidaților invitați să își prezinte candidatura completă în vederea unei posibile admiteri la un concurs general, prin care se urmărește anularea procedurii de concurs, nu este admisibilă decât în măsura în care vizează refuzul de înscriere a acestuia pe lista menționată.

(a se vedea punctul 36)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 mai 2000, Elkaïm și Mazuel/Comisia, T‑173/99, RecFP, p. I‑A‑101 și II‑433, punctul 23 și jurisprudența citată


2.      În timp ce atribuțiile încredințate Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) pot face din acest organism un actor important în stabilirea și punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul selecției personalului, în ceea ce privește, în schimb, desfășurarea concursurilor de recrutare a funcționarilor, rolul său, în mod cert semnificativ în măsura în care asistă comisia de evaluare, rămâne în orice caz subsidiar în raport cu rolul acesteia din urmă, căreia, pe de altă parte, EPSO nu i se poate substitui.

Deși este adevărat că, în temeiul articolului 1 din anexa III la statut, autoritatea împuternicită să facă numiri, respectiv EPSO, din 2002, întocmește anunțul de concurs, în care se precizează condițiile pentru admiterea la concurs, totuși, astfel cum reiese de la articolul 4 din anexa menționată, adaptată cu ocazia reformei din 2004 în sensul includerii articolului 7, consacrat atribuțiilor EPSO, ulterior începerii procedurii de concurs, rolul EPSO se limitează la stabilirea listei candidaților care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 28 literele (a)‑(c) din statut – respectiv, să aibă calitatea de resortisant al unuia dintre statele membre ale Uniunii și să beneficieze de drepturile cetățenești, să își fi îndeplinit toate obligațiile care îi revin în temeiul legislației privind serviciul militar și să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor – și la transmiterea acestei liste președintelui comisiei de evaluare împreună cu dosarele de candidatură. Statutul nu atribuie EPSO competențe privind selecția propriu‑zisă a personalului.

(a se vedea punctele 48 și 49)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 15 iunie 2010, Pachtitis/Comisia, F‑35/08, punctul 58, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului, cauza T‑361/10 P


3.      În cazul anulării unei decizii a Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) de a nu înscrie un candidat pe lista candidaților invitați să își prezinte candidatura completă în vederea unei posibile admiteri la un concurs general, drepturile persoanei interesate sunt protejate în mod adecvat în cazul în care autoritatea împuternicită să facă numiri caută o soluție echitabilă cu privire la aceasta, fără a fi necesar să se pună în discuție totalitatea rezultatelor concursului sau să se anuleze numirile efectuate în urma acestora.

(a se vedea punctele 60 și 62)

Trimitere la:

Curte: 14 iulie 1983, Detti/Curtea de Justiție, 144/82, Rec., p. 2421, punctul 33; 6 iulie 1993, Comisia/Albani și alții, C‑242/90 P, Rec., p. I‑3839, punctele 13 și 14

Tribunalul de Primă Instanță: 22 iunie 1990, Marcopoulos/Curtea de Justiție, T‑32/89 și T‑39/89, Rec., p. II‑281, punctul 44

Tribunalul Funcției Publice: 5 mai 2010, Bouillez și alții/Consiliul, F‑53/08, punctele 82 și 83