Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 28. oktobra 2010

Zadeva F‑9/09

Isabel Vicente Carbajosa in drugi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Splošna natečaja EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08 na področju boja proti goljufijam – Akt, ki posega v položaj – Izključitev kandidatov na podlagi rezultatov, pridobljenih na pristopnih testih – Nepristojnost EPSO“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero I. Vicente Carbajosa in še dve uradnici/začasni uslužbenki Komisije predlagajo razglasitev ničnosti odločb Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), ki se nanašajo na sprejetje in objavo obvestila o splošnih natečajih EPSO/AD/116/08 in EPSO/AD/117/08, odločb urada EPSO v zvezi s popravo pristopnih testov in pisnih preizkusov ter ocen ustnih preizkusov navedenih natečajev.

Odločitev: Odločbe urada EPSO, da se na seznam kandidatov, pozvanih k predložitvi popolne kandidature, ne vpišejo I. Vicente Carbajosa za natečaj EPSO/AD/117/08 ter N. Lehtinen in M. Menchén za natečaj EPSO/AD/118/08, se razglasijo za nične. V preostalem se tožba zavrže kot nedopustna. Komisija nosi vse stroške.


Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Pravni interes – Kandidat, ki je izločen iz natečaja in predlaga razveljavitev celotnega natečaja – Dopustnost, omejena na izključitev tožeče stranke

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

2.      Evropski urad za izbor osebja (EPSO) – Izvedba natečajev za zaposlitev uradnikov – Vloga urada EPSO – Pomoč komisiji za izbiro kandidatov

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga III, členi 1, 4 in 7)

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Sodba o razglasitvi ničnosti – Učinki

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      Predlog kandidata, izločenega s seznama kandidatov, pozvanih k predložitvi popolne kandidature zaradi njihove mogoče pripustitve k splošnemu natečaju, naj se natečajni postopek razveljavi, je dopusten samo v delu, v katerem se nanaša na zavrnitev njegovega vpisa na zadevni seznam.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 25. maj 2000, Elkaïm in Mazuel proti Komisiji, T‑173/99, RecFP, str. I‑A‑101 in II‑433, točka 23 in navedena sodna praksa.

2.      Čeprav so naloge, ki so zaupane Evropskemu uradu za izbor osebja (EPSO), take, da je ta organizacija pomemben igralec pri določanju in izvajanju politike Unije na področju izbora osebja, pa je, nasprotno, njena vloga pri izvedbi natečajev za zaposlitev uradnikov – ki je sicer pomembna, ker pomaga komisiji za izbiro kandidatov – v vsakem primeru drugotnega pomena v primerjavi z vlogo omenjene komisije, ki je EPSO poleg tega tudi ne more nadomestiti.

Čeprav je res, da je na podlagi člena 1 Priloge III h Kadrovskim predpisom organ, pristojen za imenovanja, torej EPSO od leta 2002, tisti, ki objavi obvestilo o natečaju – v katerem so podrobno navedeni pogoji za pripustitev k natečaju –, vseeno ostane dejstvo, da je, kot izhaja iz člena 4 navedene priloge, ki je bila ob reformi iz leta 2004 prilagojena, da bi se vanjo vključil člen 7, ki se nanaša na naloge, zaupane uradu EPSO, vloga urada EPSO po začetku natečajnega postopka omejena na sestavo seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 28, od (a) do (c) Kadrovskih predpisov – in sicer, da je kandidat državljan ene od držav članic Unije in uživa državljanske pravice, da je izpolnil vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka in da je predložil ustrezna potrdila, ki dokazujejo primernost za opravljanje dela –, in na predložitev tega seznama predsedniku komisije za izbiro kandidatov, skupaj s prijavno dokumentacijo. S Kadrovskimi predpisi torej uradu EPSO niso dodeljene naloge v zvezi s samo izbiro osebja.

(Glej točki 48 in 49.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 15. junij 2010, Pachtitis proti Komisiji, F‑35/08, točka 58, predmet pritožbenega postopka, ki teče pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑361/10 P.

3.      Kadar je odločba Evropskega urada za izbor osebja (EPSO), da se kandidat ne vpiše na seznam kandidatov, pozvanih k predložitvi popolne kandidature zaradi njihove mogoče pripustitve k splošnemu natečaju, razglašena za nično, so pravice zadevne osebe ustrezno zaščitene, če si organ, pristojen za imenovanja, prizadeva poiskati pravično rešitev zanj, ne da bi bilo treba ovreči vse rezultate natečaja ali razveljaviti imenovanja na podlagi teh rezultatov.

(Glej točki 60 in 62.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. julij 1983, Detti proti Sodišču, 144/82, Recueil, str. 2421, točka 33; 6. julij 1993, Komisija proti Albani in drugim, C‑242/90 P, Recueil, str. I‑3839, točki 13 in 14;

Sodišče prve stopnje: 22. junij 1990, Marcopoulos proti Sodišču, T‑32/89 in T‑39/89, Recueil, str. II‑281, točka 44;

Sodišče za uslužbence: 5. maj 2010, Bouillez in drugi proti Svetu, F‑53/08, točki 82 in 83.