Language of document :

Жалба, подадена на 30 януари 2009 г. - Faria/СХВП

(Дело F-7/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Испания) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Предмет и описание на производството

Искане за отмяна на атестационния доклад за периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г., както и осъждане на ответника да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди.

Искания на жалбоподателя

Да бъде отменен атестационният доклад за периода от 1 октомври 2006 г. до 30 септември 2007 г.,

при необходимост да бъде отменено решението от 17 октомври 2008 г., с което се отхвърля жалбата по административен ред, подадена от жалбоподателя,

ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди, ведно с припадащите се лихви, определено по справедливост в размер на 100 000 EUR,

СХВП да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________