Language of document :

Žaloba podaná 30. januára 2009 - Faria/ÚHVT

(vec F-7/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Španielsko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy za obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007, ako aj návrh zaviazať žalovaného na zaplatenie náhrady škody utrpenej žalobkyňou

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotiacu správu za obdobie od 1. októbra 2006 do 30. septembra 2007,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie zo 17. októbra 2008 o zamietnutí sťažnosti podanej žalobkyňou,

zaviazať žalovaného na zaplatenie náhrady škody ohodnotenej ex aequo et bono na 100 000 eur z dôvodu nápravy utrpenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

____________