Language of document :

Žaloba podaná 6. februára 2009 - Vicente Carbajosa a i./Komisia

(vec F-09/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Isabel Vicente Carbajosa (Brusel, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prijatí a zverejnení oznámenia o výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 a rozhodnutí týkajúcich sa opráv predbežných testov a písomných skúšok a známkovania ústnych skúšok

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutia Komisie o zverejnení a stanovení podmienok pre pripustenie ku skúškam a pre ich priebeh vo výberových konaniach EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08,

zrušiť rozhodnutia výberových komisií výberových konaní EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 týkajúce sa opráv predbežných testov a písomných skúšok a známkovania ústnych skúšok,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________