Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. oktober 2010 - Vicente Carbajosa m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-9/09) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 inden for området bekæmpelse af svig - akt, der indeholder et klagepunkt - ansøgeres udelukkelse som følge af de opnåede resultater ved adgangsprøverne - EPSO inkompetent)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Isabel Vicente Carbajosa m.fl. (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om vedtagelse og offentliggørelse af meddelelserne om udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 og af afgørelserne vedrørende rettelsen af stopprøverne og de skriftlige prøver samt vedrørende bedømmelsen af de mundtlige prøver.

Konklusion

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) afgørelse om ikke at opføre Isabel Vicente Carbajosa på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning til udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08 og afgørelsen om ikke at opføre Lehtinen og Menchén på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning til udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08, annulleres.

I øvrigt frifindes Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 82 af 4.4.2009, s. 37.