Language of document : ECLI:EU:F:2009:157

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 25. novembra 2009

Vec F‑11/09

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Zdravotné poistenie – Zamietnutie žiadostí o náhradu liečebných nákladov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä v prvom rade zrušiť rozhodnutia Komisie, ktorými boli zamietnuté jednak jeho žiadosť z 27. decembra 2007 o náhradu rôznych liečebných nákladov v obvyklej sadzbe a jednak jeho žiadosť z 27. decembra 2007 o „dodatočnú“ náhradu, t.j. náhradu tých istých liečebných nákladov vo výške 100 %; v druhom rade zrušiť rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2008, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť zo 17. júna 2008 proti uvedeným rozhodnutiam; a v treťom rade zaviazať Komisiu, aby mu ako náhradu týchto nákladov vo výške 100 % uhradila sumu 356,18 eur alebo akúkoľvek inú sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať z tohto právneho titulu za riadnu a spravodlivú spolu s úrokmi vo výške 10 % ročne a ročnou kapitalizáciou odo dňa, ktorý stanoví Súd pre verejnú službu

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne bez právneho základu a čiastočne ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Rozhodnutie spôsobujúce ujmu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah – Žiadosť o náhradu liečebných nákladov – Úradník, ktorému neboli doručené všetky vyúčtovania vydané Úradom pre plnenie nárokov

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Potvrdzujúci akt – Vylúčenie – Konanie – Námietka prekážky začatého konania

(Služobný poriadok úradníkov, článok 72 ods. 1, články 90 a 91)

1.      Rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o náhradu liečebných nákladov, je dostatočne odôvodnené, keď informuje úradníka o spôsobe, akým sa naložilo s jeho žiadosťou a o skutkových a právnych dôvodoch, ktoré odôvodňujú vymáhanie záloh, ktoré mu boli odsúhlasené, systémom zdravotného poistenia Európskych spoločenstiev. Aj keď dotknutej osobe neboli doručené všetky vyúčtovania v čase ich vystavenia, bola schopná posúdiť účelnosť podania žaloby na súd Spoločenstva, ak boli chýbajúce vyúčtovania pripojené k rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti.

Okrem toho, v každom prípade, aj keby takéto zamietavé rozhodnutie nebolo dostatočne odôvodnené, treba ho posúdiť tak, že obsahuje prinajmenšom východisko odôvodnenia, ktoré umožňuje inštitúcii poskytnúť doplňujúce informácie počas konania a splniť svoju povinnosť odôvodnenia.

(pozri body 53, 58 a 59)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 20. septembra 1990, Hanning/Parlament, T‑37/89, Zb. s. II‑463, body 41 a 44

2.      Rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o náhradu liečebných nákladov vo výške 100 % neobsahujúca žiadnu novú skutočnosť v porovnaní s rovnakou žiadosťou, ktorá už bola predtým zamietnutá a bola predmetom žaloby na súde Spoločenstva, nemení právne postavenie žalobcu a preto nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu v zmysle článkov 90 a 91 služobného poriadku.

Aj keby takéto rozhodnutie bolo možné považovať za akt potvrdzujúci prvé rozhodnutie, a keby tak s ním mohlo byť zameniteľné a v tomto rozsahu schopné spôsobiť ujmu, súd Spoločenstva, na ktorý je podaná žaloba proti tomuto rozhodnutiu, by musel ex offo zohľadniť skutočnosť, že žaloba sa týka tých istých účastníkov konania, má ten istý predmet a zakladá sa na tých istých dôvodoch. Za týchto okolností by žaloba neobstála voči námietke prekážky začatého konania a bola by teda zjavne neprípustná.

(pozri body 67 a 68)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. mája 1973, Perinciolo/Rada, 58/72 a 75/72, Zb. s. 511, body 3 až 5; 19. septembra 1985, Hoogovens Groep/Komisia, 172/83 a 226/83, Zb. s. 2831, bod 9

Súd prvého stupňa: 14. júna 2007, Landtag Schleswig‑Holstein/Komisia, T‑68/07, neuverejnený v Zbierke, bod 16; 9. júla 2008, Marcuccio/Komisia, T‑296/05 a T‑408/05, neuverejnený v Zbierke, body 47 až 49, ktorý je predmetom odvolania pred Súdnym dvorom, vec C‑432/08 P; 9. septembra 2008, Marcuccio/Komisia, T‑143/08, Zb. VS s. I‑A‑2‑0000, II‑A‑2‑0000, body 39 až 41, ktorý je predmetom odvolania pred Súdnym dvorom, vec C‑513/08 P; 9. septembra 2008, Marcuccio/Komisia, T‑144/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 32 až 34, ktorý je predmetom odvolania pred Súdnym dvorom, vec C‑528/08 P

Súd pre verejnú službu: 25. januára 2008, Duyster/Komisia, F‑80/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑7, II‑A‑1‑15, bod 52; 20. mája 2009, Marcuccio/Komisia, F‑73/08, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 61, ktorý je predmetom odvolania pred Súdom prvého stupňa, vec T‑311/09 P