Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 8 april 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino mot CZA

(Mål C-228/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino

Motpart: CZA

Tolkningsfrågor

1) Ska artikel 4 i förordningen tolkas så att ett överklagande, i den mening som avses i artikel 27 i förordning (EU) nr 604/2013,1 mot ett överföringsbeslut som en medlemsstat har fattat, i enlighet med den mekanism som anges i artikel 26 i förordningen och på grundval av den återtagandeskyldighet som avses i artikel 18.1 b i förordningen, kan avse enbart det faktum att den stat som har fattat överföringsbeslutet inte har tillhandahållit den informationsbroschyr som regleras i artikel 4.2 i förordningen?

2) Ska artikel 27 i förordningen, jämförd med skäl 18 och 19 samt artikel 4 i samma förordning, tolkas så att ett effektivt rättsmedel vid konstaterat åsidosättande av skyldigheterna i artikel 4 innebär att rätten ska besluta om ogiltigförklaring av överföringsbeslutet?

3) Om fråga 2 besvaras nekande önskas svar på om artikel 27 i förordningen, jämförd med skäl 18 och 19 samt artikel 4 i nämnda förordning, ska tolkas så att ett effektivt rättsmedel vid konstaterat åsidosättande av skyldigheterna i artikel 4 innebär att rätten ska pröva överträdelsens betydelse mot bakgrund av de omständigheter som klaganden har gjort gällande och gör det möjligt att fastställa överföringsbeslutet alla de gånger då skäl saknas till att fatta något annat överföringsbeslut?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s. 1)