Language of document :

Talan väckt den 17 december 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovakien

(Mål C-683/20)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: advokaterna R. Lindenthal och M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Slovakien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 8.2 och 10.2, jämförda med bilaga VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG1 av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, genom att inte ha utarbetat handlingsplaner och sänt en sammanfattning av dessa till kommissionen avseende 445 större vägar;

fastställa att Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 8.2 och 10.2, jämförda med bilaga VI i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, genom att inte ha utarbetat handlingsplaner och sänt en sammanfattning av dessa till kommissionen avseende 16 större järnvägslinjer, och

förplikta Republiken Slovakien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller, var Republiken Slovakien skyldig att säkerställa att de behöriga myndigheterna senast den 18 juli 2013 har utarbetat handlingsplaner på deras territorium för större vägar (vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år) och för större järnvägslinjer (järnvägslinjer med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg per år). Enligt artikel 10.2 i samma direktiv, jämförd med bilaga VI därtill, var Republiken Slovakien skyldig att se till att sammanfattningar av handlingsplanerna sänds till kommissionen senast den 18 januari 2004.

Republiken Slovakien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 8.2 och 10.2, jämförda med bilaga VI i nämnda direktiv avseende 445 större vägar och 16 större järnvägslinjer, vilka den tidigare underrättat kommissionen om.

____________

1 EGT L 189, 2002, s. 12.