Language of document :

Иск, предявен на 21 декември 2020 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-692/20)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Armenia, P.-J. Loewenthal)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Ищецът моли Съда:

да установи, че като не е взело необходимите мерки за съобразяване с решението на Съда по дело C-503/17, Комисия/Обединено кралство, EU:C:2018:831, Обединеното кралство не е изпълнило задълженията си по член 260, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с членове 127 и 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия1 ,

да осъди Обединеното кралство да заплати на Комисията съгласно член 260, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с членове 127 и 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия:

- периодична имуществена санкция в размер на 268 878,50 EUR на ден от датата на обявяване на решението по настоящото дело до датата на изпълнението на решението по дело C-503/17 от Обединеното кралство,

- еднократно платима сума в размер на 35 873,20 EUR, умножена по броя на дните, изтекли от датата на постановяване на решението по дело C-503/17 до датата на изпълнението на това решение от Обединеното кралство или до датата на обявяване на решението по настоящото дело, която от двете е по-ранна, при минимална еднократно платима сума от 8 901 000 EUR, и

да осъди Обединеното кралство да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

С решение по дело C-503/17, Комисия/Обединено кралство, EU:C:2018:831, Съдът приема, че като не е премахнало правото на частни плавателни съдове да използват за задвижване маркирано гориво, Обединеното кралство не е изпълнило задълженията си по Директива2 95/60/ЕО на Съвета от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин. Тъй като Обединеното кралство не взема необходимите мерки за съобразяване с това съдебно решение, Комисията решава да сезира Съда.

В исковата си молба Комисията предлага, в съответствие с член 260 ДФЕС във връзка с членове 127 и 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, Съдът да наложи на Обединеното кралство периодична имуществена санкция в размер на 268 878,50 EUR на ден от датата на обявяване на решението по настоящото дело до датата на изпълнението на решението по дело C-503/17 от Обединеното кралство и еднократно платима сума в размер на 35 873,20 EUR, умножена по броя на дните, изтекли от датата на постановяване на решението по дело C-503/17 до датата на изпълнението на това решение от Обединеното кралство или до датата на обявяване на решението по настоящото дело, която от двете е по-ранна, при минимална еднократно платима сума от 8 901 000 EUR.

____________

1     OВ C 384 I, 2019 г., стр. 1.

2     OВ L 291, 1995 г., стр. 46; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 11.