Language of document :

Valitus, jonka Casino, Guichard-Perrachon ja Achats Marchandises Casino ovat tehneet 18.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon ja AMC v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-690/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittajat: Casino, Guichard-Perrachon ja Achats Marchandises Casino (edustajat: asianajajat O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic ja G. Aubron)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

–    Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-249/17 5.10.2020 antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohta on kumottava

–    Valittajien ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja Euroopan komission 9.2.2017 tekemä päätös C(2017) 1054 on kumottava siten kokonaisuudessaan SEUT 263 ja 277 artiklan nojalla

–    Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan tästä valituksesta aiheutuvat ja ensimmäisen oikeusasteen käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat väittävät, että valituksenalaisella tuomiolla rikotaan:

1. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklaa, julkisen vallan mielivaltaisia toimenpiteitä vastaan luonnollisten henkilöiden yksityisen toiminnan alalla annettavan suojan vaatimusta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 19 artiklaa ja Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 3 artiklaa, koska unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, (i) että komissiota ei näillä säännöksillä ja määräyksillä velvoitettu tallentamaan toimittajien suullisia lausuntoja ja (ii) että komission yksiköiden kyseisistä keskusteluista yksipuolisesti laatimat ”tiivistelmät” olivat pätevä näyttö siitä, että komissiolla oli käytettävissään aihetodisteet, joilla Euroopan komission päätöstä C(2017) 1054 voitiin perustella

2. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklaa ja julkisen vallan mielivaltaisia toimenpiteitä vastaan luonnollisten henkilöiden yksityisen toiminnan alalla annettavan suojan vaatimusta, koska unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että kotirauhan suojaa koskeva perusoikeus ei edellyttänyt, että Euroopan komission päätöksessä C(2017)1054

komission tarkastusvaltuuksien käyttöä rajoitetaan ajallisesti ja

henkilöitä ja tiloja, joille voidaan tehdä tarkastus, rajoitetaan

3. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa, koska unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että komission tarkastuksiin sovellettava oikeudellinen järjestelmä täyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevaa perusoikeutta koskevat vaatimukset.

____________