Language of document :

Acțiune introdusă la 17 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-687/20)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prevederilor articolului 7 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental1 întrucât nu a elaborat hărți acustice strategice privind cinci drumuri principale;

constatarea faptului că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prevederilor articolului 8 alineatul (2) din directiva menționată, întrucât nu a elaborat planuri de acțiune pentru aglomerările Amadora și Oporto, planuri de acțiune pentru 236 de drumuri principale și planuri de acțiune pentru 55 de căi ferate principale;

constatarea faptului că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prevederilor articolului 10 alineatul (2) din directiva menționată coroborat cu anexa VI din aceasta întrucât nu a comunicat Comisiei informațiile care rezultă din hărțile acustice strategice privind cinci drumuri principale și, în plus, nu a comunicat Comisiei rezumatele planurilor de acțiune privind aglomerările Oporto și Amadora, precum și pe cele privind 236 de drumuri principale și 55 de căi ferate principale,

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (denumită în continuare „directiva”), în măsura în care este relevant în cauză, le revenea autorităților portugheze:

În primul rând, în temeiul articolului 7 alineatul (2) al doilea paragraf din directivă, să comunice Comisiei cel târziu la 31 decembrie 2008 toate aglomerările prezente pe teritoriul său, precum și toate drumurile și căile ferate principale prezente pe teritoriul său.

În al doilea rând, în temeiul articolului 7 alineatul (2) primul paragraf din directivă, să elaboreze cel târziu la 30 iunie 2012 hărți acustice strategice corespunzătoare tuturor aglomerărilor urbane și tuturor drumurilor și căilor ferate principale care să reflecte situația în anul de referință 2011. În plus, autoritățile portugheze trebuiau să transmită Comisiei, cel târziu la 30 decembrie 2012, informații privind hărțile acustice strategice, în temeiul articolului 10 alineatul (2) din directivă coroborat cu anexa VI la aceasta.

În al treilea rând, autoritățile portugheze trebuiau de asemenea să elaboreze, în temeiul articolului 8 alineatul (2) din directivă, cel târziu la 18 iulie 2013, planuri de acțiune corespunzătoare aglomerărilor și drumurilor și căilor ferate principale situate pe teritoriul lor. De asemenea, autoritățile portugheze trebuiau să transmită Comisiei cel târziu la 18 ianuarie 2014 rezumatele acestor planuri de acțiune, în temeiul articolului 10 alineatul (2) din directivă coroborat cu anexa VI la aceasta.

Trebuie să se semnaleze că obligațiile autorităților portugheze la care se face referire anterior constituie trei etape succesive prevăzute în directivă și că etapele a doua și a treia se bazează, respectiv, pe etapa imediat anterioară.

____________

1 JO 2002, L 189, p. 12, Ediție specială, 15/vol.8, p. 196.