Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 6. listopadu 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Věc C-583/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): EuroChem Agro Hungary Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Předběžné otázky

Musí být článek 273 směrnice o DPH1 vykládán v tom smyslu, že sankční režim, jenž v případě méně závažného přestupku proti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (systém elektronické kontroly silniční nákladní dopravy) nedovoluje u poplatníků, kteří jsou kvalifikováni jako rizikoví poplatníci, uložení pokuty nižší než 30 % ze 40 % hodnoty převáženého zboží ani prominutí pokuty, překračuje meze pravomocí svěřených členským státům článkem?

Musí být článek 273 směrnice o DPH vykládán v tom smyslu, že sankce v takové výši (neúměrně) překračuje meze toho, co je nezbytné pro dosažení cíle uznaného v uvedeném článku, a sice cíle vybrat daň a bojovat proti daňovým únikům?

Musí být čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vykládán v tom smyslu, že sankční režim, který se vztahuje na rizikové poplatníky, brání naplnění zásady volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).