Language of document :

2020 m. lapkričio 6 d. Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Byla C-583/20)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: EuroChem Agro Hungary Kft.

Kita apeliacinio proceso šalis: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Nacionalinės mokesčių ir muitų administracijos Skundų direkcija)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar PVM direktyvos1 273 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad taikant baudų skyrimo tvarką, pagal kurią rizikingais laikomiems mokesčių mokėtojams, padariusiems nesunkų Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (Krovinių vežimo keliais elektroninė kontrolės sistema) pažeidimą, negalima skirti mažesnės kaip 30 % nuo vežamų prekių 40 % vertės dydžio baudos ar nuo jos atleisti, viršijamos pagal tą nuostatą valstybėms narėms suteiktų įgaliojimų ribos?

2.    Ar PVM direktyvos 273 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokio dydžio bauda (neproporcingai) viršijama tai, kas būtina pasiekti tame straipsnyje nustatytam tikslui surinkti mokestį ir užkirsti kelią sukčiavimui mokesčiais?

3.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad rizikingiems mokesčių mokėtojams taikoma baudų skyrimo tvarka kelia kliūčių laisvo prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo principo įgyvendinimui?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).