Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 6 november 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Mål C-583/20)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Klagande: EuroChem Agro Hungary Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Tolkningsfrågor

Ska artikel 273 i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så att ett sanktionssystem som, beträffande skattebetalare som klassificeras som skattebetalare med hög risk, vid en mindre överträdelse av Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (elektroniskt styrsystem för godstrafik på väg) inte tillåter böter med ett lägre belopp än 30 procent av 40 procent av värdet av de transporterade varorna eller avstående från böter, överskrider gränserna för medlemsstaternas befogenheter enligt denna artikel?

Ska artikel 273 i mervärdesskattedirektivet tolkas så att en sanktion som innebär en sådan bötesnivå (på ett oproportionerligt sätt) går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet, som föreskrivs i denna artikel, avseende uppbörd av mervärdesskatt och bekämpning av skattebedrägeri?

Ska artikel 26.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) tolkas så att det sanktionssystem som är tillämpligt på skattebetalare med hög risk innebär ett åsidosättande av principen om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).