Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Hispaania) 5. novembril 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U. versus Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(kohtuasi C-585/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: BFF Finance Iberia S.A.U.

Vastustaja: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Eelotsuse küsimused

Kas, võttes arvesse EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 16. veebruari 2011. aasta direktiivi 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul1 artikli 4 lõiget 1, artiklit 6 ja artikli 7 lõikeid 2 ja 3, tuleb

1.    direktiivi artiklit 6 tõlgendada nii, et 40 eurot tuleb igal juhul tasuda iga arve pealt, tingimusel et võlausaldaja on arved oma vaietes ja kaebustes eraldi ära märkinud, või tuleb 40 eurot tasuda arve kohta igal juhul, isegi kui on esitatud üldine nõue kõigi arvete kohta?

2.    Kuidas tuleb tõlgendada seaduse 9/2017 artikli 198 lõiget 4[, milles] on sätestatud 60-päevane makseperiood igal juhul ja kõikide lepingute puhul, nähes ette algse 30-päevase perioodi kinnitamiseks ja lisaks veel 30 päeva maksmiseks, arvestades, et direktiivi põhjenduses 23 on sätestatud:

„Riigiasutuste pikkade maksetähtaegade ja hilinenud maksmisega kaupade ja teenuste eest kaasneb põhjendamatu kulu ettevõtjatele. Seepärast on asjakohane võtta kasutusele erieeskirjad, mis käsitlevad äritehinguid kaupade tarnimiseks või teenuste osutamiseks ettevõtjate poolt riigiasutustele ning milles tuleks eelkõige ette näha maksetähtajad, mis üldreeglina ei ületa 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui lepingus on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud ja kui see on lepingu eripära või konkreetse suunitluse tõttu objektiivselt põhjendatud, ning mingil juhul ei ületa 60 kalendripäeva[?]

3.    Kuidas tuleb tõlgendada direktiivi artiklit 2? Kas direktiivi tuleb tõlgendada nii, et samas direktiivis ettenähtud viivise arvutamisel aluseks võetava summa hulka arvatakse käibemaks, mis kuulub tasumisele tehtud soorituse eest ja mille summa on arvel märgitud? Või on seda vaja käsitleda eraldi ja määrata kindlaks, millal teine lepingupool käibemaksu maksuhaldurile maksab?

____________

1 ELT 2011, L 48, lk 1.