Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 4 augusti 2016 – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner

(Mål C-434/16)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Nowak

Motpart: Data Protection Commissioner

Tolkningsfrågor

Kan uppgifter som har registrerats som eller i svar av en examinand under ett yrkesprov utgöra personuppgifter i den mening som avses i direktiv 95/46/EG1 ?

Om svaret på fråga 1 är att samtliga eller vissa av dessa uppgifter kan utgöra personuppgifter i den mening som avses i direktivet, vilka omständigheter är relevanta för att i varje enskilt fall bedöma huruvida en sådan skrivning utgör personuppgift, och vilken vikt ska fästas vid sådana omständigheter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).