Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court - Irsko) – Peter Nowak v. Data Protection Commissioner

(Věc C-434/16)1

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Směrnice 95/46/ES – Článek 2 písm. a) – Pojem „osobní údaje“ – Písemné odpovědi uvedené zkoušeným v rámci odborné zkoušky – Korekturní poznámky zkoušejícího týkající se těchto odpovědí – Článek 12 písm. a) a b) – Rozsah práv subjektu údajů na přístup a na opravu“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Supreme Court

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Peter Nowak

Odpůrce: Data Protection Commissioner

Výrok

Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán v tom smyslu, že za takových podmínek, jako jsou podmínky ve věci v původním řízení, představují písemné odpovědi uvedené zkoušeným při odborné zkoušce a případné korekturní poznámky zkoušejícího pojící se k těmto odpovědím osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení.

____________

1 Úř. věst. C 364, 3.10.2016.