Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 20. detsembri 2017. aasta otsus (Supreme Courti eelotsusetaotlus - Iirimaa) – Peter Nowak versus Data Protection Commissioner

(kohtuasi C-434/16)1

(Eelotsusetaotlus – Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46/EÜ – Artikli 2 punkt a – Mõiste „isikuandmed“ – Eksaminandi kirjalikud vastused kutsealasel eksamil – Parandused, mille eksamineerija vastustesse tegi – Artikli 12 punktid a ja b – Andmesubjekti teabega tutvumise ja sellesse paranduste sisseviimise õiguse ulatus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Peter Nowak

Vastustaja: Data Protection Commissioner

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et niisugustel asjaoludel, nagu põhikohtuasjas, kujutavad eksaminandi poolt kutsealasel eksamil antud kirjalikud vastused, ja võimalikud märkused, mille eksamineerija on neile lisanud, endast selle sätte mõttes isikuandmeid.

____________

1 ELT C 364, 3.10.2016.