Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court - Irland) – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner

(C-434/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46/EG – Artikel 2 a – Begreppet personuppgifter – Skriftliga svar som en examinand lämnat på ett prov för yrkesexamen – Examinatorns anteckningar angående svaren – Artikel 12 a och b – Omfattningen av den registrerades rätt till tillgång respektive att erhålla rättelse)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Nowak

Motpart: Data Protection Commissioner

Domslut

Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas så, att under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet utgör de skriftliga svar som en examinand lämnat på ett prov för yrkesexamen och examinatorns eventuella anteckningar angående nämnda svar personuppgifter, i den mening som avses i den bestämmelsen.

____________

(1 ) EUT C 364, 3.10.2016.