Language of document : ECLI:EU:C:2017:994

Predmet C-434/16

Peter Nowak

protiv

Data Protection Commissioner

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supreme Court (Irska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46/EZ – Članak 2. točka (a) – Pojam ‚osobni podaci’ – Pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu – Napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima – Članak 12. točke (a) i (b) – Opseg prava dotične osobe na pristup i ispravak”

Sažetak – Presuda Suda (drugo vijeće) od 20. prosinca 2017.

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Područje primjene – Osobni podaci – Pojam – Pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu i napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima – Uključenost

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. t. (a))

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Prava na ispravak i brisanje podataka – Opseg – Prava kandidata u pogledu pisanih odgovora na stručnom ispitu i napomena ispitivača u vezi s tim odgovorima – Cilj osiguravanja poštovanja prava na privatnost kandidata

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 7.; Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, uv. izj. 41. i čl. 6. st. 1. t. (d) i (e) i čl. 12. t. (a) i (b))

1.      Članak 2. točku (a) Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka treba tumačiti na način da su u okolnostima poput onih u glavnom postupku pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu i eventualne napomene ispitivača u vezi s tim odgovorima osobni podaci u smislu te odredbe.

Kao što je to Sud već utvrdio, područje primjene Direktive 95/46 vrlo je široko i ona se odnosi na raznovrsne osobne podatke (presuda od 7. svibnja 2009., Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, t. 59. i navedena sudska praksa). Naime, upotreba izraza „bilo koji podaci” u okviru definicije pojma „osobni podaci” u članku 2. točki (a) Direktive 95/46 odražava cilj zakonodavca Unije da tom pojmu da široki smisao, koji nije ograničen na osjetljive ili privatne podatke, nego može obuhvaćati razne vrste podataka, kako objektivnih tako i subjektivnih u obliku mišljenja ili ocjena, pod uvjetom da se oni „odnose” na dotičnu osobu. Što se tiče potonjeg uvjeta, on je ispunjen ako je zbog svojeg sadržaja, cilja ili učinka podatak povezan s određenom osobom.

Što se tiče napomena ispitivača uz odgovore kandidata, valja utvrditi da su one, kao i odgovori kandidata na ispitu, podaci koji se odnose na tog kandidata. Utvrđenje da su napomene ispitivača u vezi s odgovorima kandidata na ispitu podaci koji su zbog svojeg sadržaja, cilja i učinka povezani s tim kandidatom nije dovedeno u pitanje činjenicom da su te napomene također podaci koji se odnose na ispitivača. Naime, isti podatak može se odnositi na nekoliko fizičkih osoba i tako za njih predstavljati, pod uvjetom da su te osobe utvrđene ili se mogu utvrditi, osobni podatak u smislu članka 2. točke (a) Direktive 95/46.

(t. 33.-35., 42., 44., 45., 62. i izreka)

2.      Budući da pisani odgovori kandidata na stručnom ispitu i eventualne povezane napomene ispitivača stoga mogu biti podvrgnuti provjeri, među ostalim, njihove točnosti i nužnosti njihova čuvanja u smislu članka 6. stavka 1. točaka (d) i (e) Direktive 95/46 i mogu biti predmet ispravka ili brisanja na temelju njezina članka 12. točke (b), valja smatrati da davanje kandidatu prava na pristup tim odgovorima i tim napomenama na temelju članka 12. točke (a) te direktive služi cilju potonje, a koji jest zajamčiti zaštitu prava na privatnost tog kandidata u pogledu obrade podataka koji se na njega odnose (vidjeti, a contrario, presudu od 17. srpnja 2014., YS i dr., C-141/12 i C-372/12, EU:C:2014:2081, t. 45. i 46.), i to neovisno o tome ima li taj kandidat takvo pravo na pristup također na temelju nacionalnih propisa primjenjivih na ispitni postupak. Doduše, pravo na ispravak, predviđeno člankom 12. točkom (b) Direktive 95/46 očito ne može omogućiti kandidatu da a posteriori „ispravi” „pogrešne” odgovore.

U tom kontekstu treba podsjetiti na to da zaštita temeljnog prava na poštovanje privatnosti podrazumijeva, među ostalim, to da svaka fizička osoba može biti sigurna da su osobni podaci koji se odnose na nju točni i obrađeni na zakonit način. Kao što to proizlazi iz uvodne izjave 41. Direktive 95/46, osoba čiji se podaci obrađuju raspolaže na temelju članka 12. točke (a) te direktive pravom na pristup podacima koji se odnose na nju i koji su predmet obrade, a kako bi mogla izvršiti nužne provjere. To pravo na pristup osobito je nužno radi omogućavanja osobi čiji se podaci obrađuju da od voditelja obrade dobije, ako je primjenjivo, ispravak, brisanje ili blokiranje tih podataka i da tako izvršava pravo predviđeno u članku 12. točki (b) navedene direktive (presuda od 17. srpnja 2014., YS i dr., C-141/12 i C-372/12, EU:C:2014:2081, t. 44. i navedena sudska praksa).

Naposljetku, valja utvrditi, s jedne strane, da prava na pristup i ispravak na temelju članka 12. točaka (a) i (b) Direktive 95/46 ne obuhvaćaju ispitna pitanja, koja kao takva nisu osobni podaci kandidata. S druge strane, i Direktiva 95/46 i Uredba 2016/679 koja je zamjenjuje predviđaju određena ograničenja tih prava.

(t. 52., 56.-59.)