Language of document : ECLI:EU:C:2017:994

C434/16. sz. ügy

Peter Nowak

kontra

Data Protection Commissioner

(a Supreme Court [Írország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46/EK irányelv – A 2. cikk a) pontja – A »személyes adatok« fogalma – A vizsgázó által szakmai vizsgán adott írásbeli válaszok – A vizsgáztató e válaszokra vonatkozó megjegyzései – A 12. cikk a) és b) pontja – Az érintett személy hozzáféréshez és helyesbítéshez való jogának terjedelme”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2017. december 20.

1.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Hatály – Személyes adatok – Fogalom – Valamely vizsgázó által szakmai vizsgán adott írásbeli válaszok, és a vizsgáztató azokra vonatkozó megjegyzései – Bennfoglaltság

(95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, a) pont)

2.        Jogszabályok közelítése – A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában – 95/46 irányelv – Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog – Terjedelem – Valamely vizsgázó jogai a szakmai vizsgán adott válaszok, és a vizsgáztató azokra vonatkozó megjegyzései tekintetében – A vizsgázó magánélethez való joga tiszteletben tartásának biztosítására vonatkozó célkitűzés

(Az Európai Unió Alapjogi Chartája, 7. cikk; 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 95/46 európai parlamenti és tanácsi irányelv, (41) preambulumbekezdés és 6. cikk, (1) bekezdés, d) és e) pont, valamint 12. cikk, a) és b) pont)

1.      A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24‑i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontját akként kell értelmezni, hogy az alapügy körülményeihez hasonló körülmények között valamely vizsgázó által egy szakmai vizsga során adott írásbeli válaszok és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései e rendelkezés értelmében személyes adatoknak minősülnek.

Amint azt a Bíróság már kimondta, a 95/46 irányelv hatálya igen széles, és az irányelvben szereplő személyes adatok különfélék (2009. május 7‑i Rijkeboer ítélet, C‑553/07, EU:C:2009:293, 59. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A „bármely információ” kifejezésnek a „személyes adat” fogalma 95/46 irányelv 2. cikke a) pontjában található meghatározásának keretében történő alkalmazása ugyanis az uniós jogalkotó azon célját tükrözi, hogy tág jelentést adjon e fogalomnak, amely nem korlátozódik az érzékeny vagy magánjellegű információkra, hanem potenciálisan magában foglal minden típusú információt, függetlenül attól, hogy azok objektív vagy például vélemény vagy értékelés formájában szubjektív jellegűek, feltéve hogy az adott személyre „vonatkoznak”. Az utóbbi feltétel akkor teljesül, ha az információ tartalmánál, céljánál vagy hatásánál fogva egy meghatározott személyhez kapcsolódik.

A vizsgáztatónak a vizsgázó válaszaihoz írott esetleges megjegyzéseivel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy ezek, a vizsgázó vizsga során adott válaszaihoz hasonlóan, e vizsgázóra vonatkozó információknak minősülnek. Azt a megállapítást, miszerint a vizsgáztatónak a vizsgázó vizsga során adott válaszaira vonatkozó megjegyzései olyan információknak minősülnek, amelyek tartalmuknál, céljuknál és hatásuknál fogva e vizsgázóhoz kapcsolódnak, nem kérdőjelezi meg az a tény, hogy e megjegyzések egyúttal a vizsgáztatóra vonatkozó információnak is tekinthetők. Ugyanazon információ vonatkozhat ugyanis több természetes személyre is, és azok tekintetében, feltéve hogy azonosított vagy azonosítható személyekről van szó, a 95/46 irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében vett személyes adatnak minősül.

(lásd: 33–35., 42., 44., 45., 62. pont és a rendelkező rész)

2.      Mivel egy vizsgázó szakmai vizsga során adott írásbeli válaszai és a vizsgáztató e válaszokra vonatkozó esetleges megjegyzései tehát vizsgálhatók többek között helyességük vagy tárolásuk szükségessége szempontjából, a 95/46 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének d) és e) pontja alapján, és helyesbítés vagy törlés tárgyát képezhetik ezen irányelv 12. cikkének b) pontja értelmében, meg kell állapítani, hogy az, hogy egy vizsgázó számára hozzáférési jogot biztosítanak e válaszokhoz és megjegyzésekhez ezen irányelv 12. cikkének a) pontja értelmében, ezen irányelvnek e vizsgázó magánélethez való joga védelmének a rá vonatkozó személyes adatok kezelése tekintetében történő biztosítására irányuló célját szolgálja (lásd, a contrario: 2014. július 17‑i YS és társai ítélet, C‑141/12 és C‑372/12, EU:C:2014:2081, 45. és 46. pont), függetlenül attól, hogy az említett vizsgázó rendelkezik‑e hozzáférési joggal a vizsgaeljárásra alkalmazandó nemzeti szabályozás értelmében, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy a 95/46 irányelv 12. cikkének b) pontjában előírt helyesbítéshez való jog nem teheti lehetővé a vizsgázó számára „téves” válaszainak utólagos „helyesbítését”.

Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jog védelme magában foglalja többek között, hogy minden természetes személy megbizonyosodhat arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok helyesek, és azokat jogszerűen kezelik. Amint ez a 95/46 irányelv (41) preambulumbekezdéséből kitűnik, a szükséges ellenőrzések elvégzése céljából minden érintett személy számára biztosítani kell az irányelv 12. cikkének a) pontja értelmében a rá vonatkozó, adatkezelés alatt álló adatokhoz való hozzáférés jogának gyakorlását. E hozzáféréshez való jog szükséges többek között annak lehetővé tételéhez, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő helyesbítse, törölje vagy zárolja adott esetben ezen adatokat, és ekképpen az érintett gyakorolhassa az említett irányelv 12. cikkének b) pontjában szereplő jogait (2014. július 17‑i YS és társai ítélet, C‑141/12 és C‑372/12, EU:C:2014:2081, 44. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

Végül meg kell állapítani egyrészt, hogy a 95/46 irányelv 12. cikkének a) és b) pontja szerinti, hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog nem terjed ki a vizsgakérdésekre, amelyek nem minősülnek a vizsgázó személyes adatainak. Másrészt mind a 95/46 irányelv, mind pedig a helyébe lépő 2016/679 rendelet előírja e jogok bizonyos korlátozásait.

(lásd: 52., 56–59. pont)