Language of document : ECLI:EU:C:2017:994

Byla C434/16

Peter Nowak

prieš

Data Protection Commissioner

(Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46/EB – 2 straipsnio a punktas – „Asmens duomenų“ sąvoka – Egzaminuojamojo profesinio egzamino metu pateikti raštiški atsakymai – Egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos pastabos – 12 straipsnio a ir b punktai – Atitinkamo asmens teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti duomenis apie save apimtis“

Santrauka – 2017 m. gruodžio 20 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Taikymo sritis – Asmeniniai duomenys – Sąvoka – Egzaminuojamojo egzamino metu pateikti raštiški atsakymai ir egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos atitinkamos pastabos – Įtraukimas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 2 straipsnio a punktas)

2.        Teisės aktų derinimas – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Direktyva 95/46 – Teisės pataisyti arba ištrinti duomenis – Apimtis – Egzaminuojamojo teisės, kiek tai susiję su egzamino metu pateiktais raštiškais atsakymais ir egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktomis atitinkamomis pastabomis – Tikslas užtikrinti egzaminuojamojo teisės į privatų gyvenimą apsaugą

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2016/679; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46 41 konstatuojamoji dalis ir 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktai bei 12 straipsnio a ir b punktai)

1.      1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 2 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, egzaminuojamojo egzamino metu pateikti raštiški atsakymai ir egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos atitinkamos pastabos yra asmens duomenys, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Kaip Teisingumo Teismas jau yra konstatavęs, Direktyvos 95/46 taikymo sritis yra labai plati, o asmens duomenys, kuriems skirta direktyva, įvairūs (2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, 59 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Iš tiesų, frazės „bet kuri informacija“ vartojimas apibrėžiant sąvoką „asmens duomenys“, kuri įtvirtinta Direktyvos 95/46 2 straipsnio a punkte, atspindi Sąjungos teisės akto leidėjo tikslą šiai sąvokai suteikti plačią reikšmę, kuri neapribojama neskelbtina arba asmeninio pobūdžio informacija, o galimai apima bet kokią informaciją, tiek objektyvią, tiek subjektyvią, pranešimo ar vertinimo forma, su sąlyga, kad ji „susijusi“ su suinteresuotu asmeniu. Kiek tai susiję su šia paskutine sąlyga, ji yra tenkinama, jeigu atsižvelgiant į informacijos turinį, jos tikslą ir poveikį, ji yra susijusi su konkrečiu asmeniu.

Dėl egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktų pastabų pažymėtina, kad jie, kaip ir egzaminuojamojo egzamino metu pateikti atsakymai, yra informacija apie egzaminuojamąjį. Išvados, kad egzaminuotojo pastabos, susijusios su egzaminuojamojo egzamine pateiktais atsakymais, yra informacija, kuri, atsižvelgiant į jos turinį, tikslą ir poveikį, yra susijusi su egzaminuojamuoju, nepaneigia tai, jog šios pastabos taip pat yra ir su egzaminuotoju susijusi informacija. Iš tiesų, ta pati informacija gali būti susijusi su keliais fiziniais asmenimis ir jų atžvilgiu gali būti asmens duomenimis, su sąlyga, kad šių asmenų tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 2 straipsnio a punktą.

(žr. 33–35, 42, 44, 45, 62 punktus ir rezoliucinę dalį)

2.      Kadangi egzaminuojamojo raštiški atsakymai ir galimos egzaminuotojo dėl šių atsakymų pateiktos pastabos turi būti patikrintos, pirmiausia, kiek tai susiję jų tikslumu ir būtinybe jas išsaugoti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktus, ir gali būti pataisytos arba ištrintos, remiantis jos 12 straipsnio b punktu, pažymėtina, kad tai, jog egzaminuojamajam suteikiama teisė susipažinti su šiais atsakymais ir šiomis pastabomis pagal šios direktyvos 12 straipsnio a punktą, padeda siekti pastarajame straipsnyje nustatyto tikslo – užtikrinti egzaminuojamojo teisės į privatų gyvenimą apsaugą tvarkant su juo susijusius asmens duomenis (žr. a contrario 2014 m. liepos 17 d. Sprendimo YS ir kt., C‑141/12 ir C‑372/12, EU:C:2014:2081, 45 ir 46 punktus), neatsižvelgiant į tai, ar tas egzaminuojamasis turi tokią teisę susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis pagal egzamino procedūrai taikomus nacionalinės teisės aktus. Žinoma, akivaizdu, kad Direktyvos 95/46 12 straipsnio b punkte numatyta teisė pataisyti tikrai negali egzaminuojamajam leisti „pataisyti“ a posteriori „klaidingus“ atsakymus.

Šiomis aplinkybėmis reikia priminti, jog pagrindinės teisės į privataus gyvenimo gerbimą apsauga, be kita ko, apima kiekvieno fizinio asmens galimybę įsitikinti, kad jo asmens duomenys tikslūs ir tvarkomi teisėtai. Iš Direktyvos 95/46 41 konstatuojamosios dalies matyti, kad būtent siekiant sudaryti duomenų subjektui galimybę atlikti reikalingus patikrinimus, šios direktyvos 12 straipsnio a punktu jam suteikta teisė susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis. Ši teisė susipažinti yra būtina, be kita ko, tam, kad duomenų subjektas prireikus galėtų iš duomenų valdytojo pareikalauti ištaisyti, ištrinti arba blokuoti šiuos duomenis ir pasinaudoti šios direktyvos 12 straipsnio b punkte įtvirtintina teise (2014 m. liepos 17 d. Sprendimo YS ir kt., C‑141/12 ir C‑372/12, EU:C:2014:2081, 44 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

Galiausiai, pažymėtina, pirma, kad teisė gauti informaciją ar teisė pataisyti duomenis apie save, remiantis Direktyvos 95/46 12 straipsnio a ir b punktais, netaikoma egzamino klausimams, kurie, kaip tokie, nėra egzaminuojamojo asmens duomenys. Kita vertus, tiek Direktyva 95/46, tiek Reglamentas 2016/679, kuris ją pakeičia, numato tam tikrus šių teisių apribojimus.

(žr. 52, 56–59 punktus)