Language of document : ECLI:EU:C:2017:994

Lieta C434/16

Peter Nowak

pret

Data Protection Commissioner

(Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46/EK – 2. panta a) punkts – Jēdziens “personas dati” – Rakstiskas atbildes, kuras eksaminējamā persona sniegusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā – Eksaminētāja piezīmes par šīm atbildēm – 12. panta a) un b) punkts – Datu subjekta piekļuves un labojumu veikšanas tiesību apjoms

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Piemērošanas joma – Personas dati – Jēdziens – Rakstiskas atbildes, kuras eksaminējamā persona sniegusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, un eksaminētāja piezīmes par šīm atbildēm – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 2. panta a) punkts)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Direktīva 95/46 – Tiesības labot un dzēst datus – Apjoms – Eksaminējamās personas tiesības attiecībā uz atbildēm, kas sniegtas profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, un eksaminētāja piezīmēm par šīm atbildēm – Mērķis nodrošināt, ka tiek ievērotas eksaminējamās personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46 preambulas 41. apsvērums un 6. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkts un 12. panta a) un b) punkts)

1.      Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 2. panta a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka – tādos apstākļos kā pamatlietā esošie – rakstiskās atbildes, ko eksaminējamā persona sniegusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, un jebkādas eksaminētāja piezīmes par šīm atbildēm ir personas dati šīs tiesību normas izpratnē.

Kā Tiesa jau konstatējusi, Direktīvas 95/46 piemērojamība ir ļoti plaša un tajā paredzētie personas dati ir dažādi. (spriedums, 2009. gada 7. maijs, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, 59. punkts un tajā minētā judikatūra). Proti, tas, ka Direktīvas 95/46 2. panta a) punktā rodamajā jēdziena “personas dati” definīcijā ir izmantota vārdkopa “jebkuru informāciju”, norāda uz Savienības likumdevēja mērķi šo jēdzienu apveltīt ar plašu nozīmi, kas neaprobežojas ar delikātu vai privāta rakstura informāciju, bet potenciāli aptver visa veida gan objektīvu, gan subjektīvu informāciju viedokļa vai vērtējumu formā, ja vien šī informācija ir “attiecībā uz” konkrēto personu. Savukārt šis nupat minētais nosacījums ir izpildīts tad, kad tās satura, tās mērķa vai tās seku ziņā informācija ir saistīta ar kādu noteiktu personu.

Attiecībā uz eksaminētāja piezīmēm par eksaminējamās personas atbildēm ir jākonstatē, ka tās – gluži tāpat kā eksaminējamās personas eksāmenā sniegtās atbildes – ir informācija par šo eksaminējamo personu. Konstatējumu par to, ka eksaminētāja piezīmes par atbildēm, ko eksaminējamā persona sniegusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, ir ar šo eksaminējamo personu saistīta informācija šo piezīmju satura, mērķa un seku dēļ, neliek apšaubīt fakts, ka šīs piezīmes ir arī informācija par pašu eksaminētāju. Proti, viena un tā pati informācija var attiekties uz vairākām fiziskām personām un tādējādi šo personu gadījumā, ja vien tās ir identificētas vai identificējamas, būt personas dati Direktīvas 95/46 2. panta a) punkta izpratnē.

(skat. 33.–35., 42., 44., 45. un 62. punktu un rezolutīvo daļu)

2.      Tā kā tādējādi var tikt pārbaudīts, vai rakstiskās atbildes, ko eksaminējamā persona sniegusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, un jebkādas eksaminētāja piezīmes par tām tostarp ir pareizas un saglabājamas Direktīvas 95/46 6. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkta izpratnē un vai tās var tikt labotas vai dzēstas šīs direktīvas 12. panta b) punkta izpratnē, ir jāuzskata, ka tas, ka eksaminējamajai personai tiek dotas tiesības piekļūt šīm atbildēm un piezīmēm saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta a) punktu, atbilst minētās direktīvas mērķim garantēt, ka ar šo eksaminējamo personu saistīto datu apstrādes ziņā šīs personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību tiek aizsargātas (a contrario skat. spriedumu, 2014. gada 17. jūlijs, YS u.c., C‑141/12 un C‑372/12, EU:C:2014:2081, 45. un 46. punkts) neatkarīgi no tā, vai šai eksaminējamajai personai šādas piekļuves tiesības ir vai nav arīdzan saskaņā ar eksāmena procedūrai piemērojamo valsts tiesisko regulējumu. Direktīvas 95/46 12. panta b) punktā paredzētās labojumu izdarīšanas tiesības, protams, nenozīmē, ka eksaminējamā persona varētu a posteriori “labot” “nepareizās” atbildes.

Šajā kontekstā ir jāatgādina, ka, lai pamattiesības uz privātās dzīves neaizskaramību būtu aizsargātas, ikvienai fiziskai personai tostarp ir jāspēj pārliecināties, ka viņas personas dati ir pareizi un ka tie tiek apstrādāti likumīgi. Kā izriet no Direktīvas 95/46 preambulas 41. apsvēruma, datu subjektam saskaņā ar šīs direktīvas 12. panta a) punktu ir tiesības piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem tieši tālab, lai varētu veikt vajadzīgās pārbaudes. Šīs piekļuves tiesības tostarp ir nepieciešamas, lai datu subjekts vajadzības gadījumā varētu panākt, lai par datu apstrādi atbildīgā persona tos labo, dzēš vai neļauj nevienam ar tiem iepazīties, un līdz ar to izmantot minētās direktīvas 12. panta b) punktā paredzētās tiesības (spriedums, 2014. gada 17. jūlijs, YS u.c., C‑141/12 un C‑372/12, EU:C:2014:2081, 44. punkts un tajā minētā judikatūra).

Visbeidzot ir jākonstatē, pirmkārt, ka Direktīvas 95/46 12. panta a) un b) punktā paredzētās piekļuves un labojumu izdarīšanas tiesības neattiecas uz eksāmena jautājumiem, kuri paši par sevi nav ar eksaminējamo personu saistīti personas dati. Otrkārt, gan Direktīvā 95/46, gan to aizstājošajā Regulā 2016/679 ir paredzēti šo tiesību ierobežojumi.

(skat. 52., 56.–59. punktu)