Language of document : ECLI:EU:C:2017:994

Vec C434/16

Peter Nowak

proti

Data Protection Commissioner

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46/EHS – Článok 2 písm. a) – Pojem ‚osobné údaje‘ – Písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške – Poznámky skúšajúceho týkajúce sa týchto odpovedí – Článok 12 písm. a) a b) – Rozsah práv dotknutej osoby na prístup a opravu“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017

1.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Pôsobnosť – Osobné údaje – Pojem – Písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške a poznámky skúšajúceho, ktoré sa ich týkajú – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, článok 2 písm. a)]

2.        Aproximácia právnych predpisov – Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov – Smernica 95/46 – Práva na opravu a výmaz údajov – Rozsah – Práva uchádzača vo vzťahu k odpovediam na odbornej skúške a poznámkam skúšajúceho, ktoré sa ich týkajú – Cieľ zaistiť dodržiavanie práva na súkromný život uchádzača

[Charta základných práv Európskej únie, článok 7; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679; smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46, odôvodnenie 41, článok 6 ods. 1 písm. d) a e) a článok 12 písm. a) a b)]

1.      Článok 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že za takých podmienok, o aké ide vo veci samej, písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške a prípadné poznámky skúšajúceho týkajúce sa týchto odpovedí predstavujú osobné údaje v zmysle tohto ustanovenia.

Ako to už Súdny dvor konštatoval, pôsobnosť smernice 95/46 je veľmi široká a osobné údaje, ktoré upravuje, sú rôznorodé (rozsudok zo 7. mája 2009, Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, bod 59 a citovaná judikatúra). Použitie výrazu „akákoľvek informácia“ v rámci definície pojmu „osobný údaj“ v článku 2 písm. a) smernice 95/46 odzrkadľuje cieľ normotvorcu Únie priznať tomuto pojmu široký význam, pričom tento pojem sa neobmedzuje na informácie, ktoré sú citlivé alebo patria do súkromnej sféry, ale potenciálne zahŕňa všetky druhy informácií, a to tak objektívne, ako aj subjektívne vo forme názoru alebo hodnotení pod podmienkou, že sa „týkajú“ dotknutej osoby. Pokiaľ ide o túto poslednú podmienku, je splnená v prípade, že táto informácia z dôvodu svojho obsahu, účelu alebo účinku súvisí s určitou osobou.

Pokiaľ ide o poznámky skúšajúceho týkajúce sa odpovedí uchádzača, je potrebné konštatovať, že rovnako ako odpovede uchádzača na skúške predstavujú informácie týkajúce sa tohto uchádzača. Na konštatovanie, že poznámky skúšajúceho týkajúce sa odpovedí uchádzača na skúške predstavujú informácie, ktoré z dôvodu svojho obsahu, účelu a účinku súvisia s týmto uchádzačom, nemá vplyv skutočnosť, že tieto poznámky predstavujú tiež informácie týkajúce sa skúšajúceho. Tá istá informácia sa totiž môže týkať viacerých fyzických osôb, a tak pre ne predstavovať, pod podmienkou, že tieto osoby sú identifikované alebo identifikovateľné, osobný údaj v zmysle článku 2 písm. a) smernice 95/46.

(pozri body 33 – 35, 42, 44, 45, 62 a výrok)

2.      Keďže písomné odpovede uchádzača na odbornej skúške a prípadné poznámky skúšajúceho, ktoré sa na ne vzťahujú, teda možno podrobiť overovaniu, najmä pokiaľ ide o ich presnosť a nevyhnutnosť ich uchovávania v zmysle článku 6 ods. 1 písm. d) a e) smernice 95/46, a možno ich opraviť alebo vymazať na základe článku 12 písm. b) tejto smernice, je potrebné konštatovať, že priznanie práva na prístup k týmto odpovediam a poznámkam uchádzačovi podľa článku 12 písm. a) tejto smernice slúži na dosiahnutie cieľa tejto smernice spočívajúceho v zabezpečení ochrany práva na súkromný život tohto uchádzača, pokiaľ ide o spracúvanie údajov, ktoré sa ho týkajú (pozri a contrario rozsudok zo 17. júla 2014, YS a i., C‑141/12 a C‑372/12, EU:C:2014:2081, body 45 a 46), a to nezávisle od otázky, či uvedený uchádzač má alebo nemá také právo na prístup aj podľa vnútroštátnej právnej úpravy uplatniteľnej na konanie vo veci skúšky. Je zrejmé, že právo na opravu stanovené v článku 12 písm. b) smernice 95/46 neumožňuje uchádzačovi „opraviť“ a posteriori „nesprávne“ odpovede.

V tomto kontexte je potrebné pripomenúť, že z ochrany základného práva na rešpektovanie súkromného života vyplýva najmä možnosť akejkoľvek fyzickej osoby ubezpečiť sa, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú presné, a že sú spracúvané dovoleným spôsobom. Ako vyplýva z odôvodnenia 41 smernice 95/46, na to, aby mohla dotknutá osoba uskutočniť nevyhnutné overenia, má práve na základe článku 12 písm. a) tejto smernice právo na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú predmetom spracovania. Toto právo na prístup je nevyhnutné najmä na to, aby sa dotknutej osobe umožnilo prípadne dosiahnuť, aby prevádzkovateľ opravil, vymazal alebo zablokoval tieto údaje, a v dôsledku toho si dotknutá osoba mohla uplatniť právo uvedené v článku 12 písm. b) uvedenej smernice (rozsudok zo 17. júla 2014, YS a i., C‑141/12 a C‑372/12, EU:C:2014:2081, bod 44 a citovaná judikatúra).

Napokon je potrebné na jednej strane konštatovať, že práva na prístup a opravu podľa článku 12 písm. a) a b) smernice 95/46 sa nevzťahujú na skúšobné otázky, ktoré ako také nepredstavujú osobné údaje uchádzača. Na druhej strane tak smernica 95/46, ako aj nariadenie 2016/679, ktoré ju nahrádza, stanovujú určité obmedzenia týchto práv.

(pozri body 52, 56 – 59)