Language of document :

2022 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad – Blagoevgrad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VS / Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(Byla C-180/21)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis – Reglamentas (ES) 2016/679 – 2, 4 ir 6 straipsniai – Reglamento 2016/679 taikymas – Sąvoka „teisėtas interesas“ – Sąvoka „užduotis, vykdoma viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas“ – Direktyva (ES) 2016/680 – 1, 3, 4, 6 ir 9 straipsniai – Asmens duomenų, surinktų vykdant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje, tvarkymo teisėtumas – Su nusikalstamos veikos auka susijusių duomenų vėlesnis tvarkymas siekiant jai pareikšti kaltinimą – Sąvoka „kitas tikslas nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo renkami“ – Duomenys, kuriuos valstybės narės prokuratūra naudoja gynybai, kai pareiškiamas ieškinys dėl valstybės atsakomybės)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad – Blagoevgrad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: VS

Atsakovas: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

dalyvaujant: Teritorialno otdelenie – Petrich kam Rayonna prokuratura – Blagoevgrad

Rezoliucinė dalis

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR 1 straipsnio 1 dalis, siejama su šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi ir 6 straipsniu,

turi būti aiškinama taip:

asmens duomenų tvarkymas atitinka kitą tikslą nei tas, dėl kurio šie duomenys buvo surinkti, kai tokie duomenys buvo renkami siekiant atskleisti nusikalstamą veiką ir ją ištirti, o duomenys tvarkomi siekiant vykdyti asmens baudžiamąjį persekiojimą pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, neatsižvelgiant į tai, ar tuo metu, kai duomenys buvo renkami, šis asmuo buvo laikomas auka, ir kad toks tvarkymas yra leidžiamas pagal šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalį, su sąlyga, kad laikomasi šioje nuostatoje numatytų sąlygų.

Direktyvos 2016/680 3 straipsnio 8 dalis ir 9 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 2 straipsnio 1 ir 2 dalys

turi būti aiškinamos taip:

šis reglamentas taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka valstybės narės prokuratūra, siekdama įgyvendinti savo teisę į gynybą nagrinėjant ieškinį dėl valstybės atsakomybės, kai ji praneša jurisdikciją turinčiam teismui apie tai, kad dėl fizinio asmens, tokio ieškinio šalies, yra užvestos bylos Direktyvos 2016/680 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, ir kai perduoda tas bylas šiam teismui.

Reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalis

turi būti aiškinama taip:

tuo atveju, kai ieškinys dėl valstybės atsakomybės grindžiamas prokuratūros padarytais pažeidimais vykdant jai pavestas užduotis baudžiamosios teisės srityje, toks asmens duomenų tvarkymas gali būti laikomas teisėtu, jeigu duomenis tvarkyti būtina siekiant atlikti viešojo intereso labui vykdomą užduotį, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą, t. y. užduotį apginti valstybės teisinius ir turtinius interesus, vykstant tokiam procesui, prokuratūrai patikėtą pagal nacionalinę teisę, jeigu toks asmens duomenų tvarkymas atitinka visus taikytinus šiame reglamente numatytus reikalavimus.

____________

1 OL C 206, 2021 5 31.