Language of document :

11. augustil 2021 esitatud hagi – Ungari versus komisjon

(kohtuasi T-491/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Ungari Vabariik (esindajad: M. Z. Fehér ja G. Koós)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 16. juuni 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/988, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames,1 Ungarit puudutavalt osas, milles liidu rahastamisest on toetusaastateks 2016-2019 välja jäetud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antavad toetused (Maaelu areng – EAFRD – metsandusmeetmed) põhjendusel, et põhikontrollid on jäetud tegemata, ning

mõista kohutukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Ungari Valitsuse seisukoht on, et komisjon on valesti tõlgendanud määruse (EL) 1306/20132 artiklit 30 ning määruse (EL) 809/20143 artikli 28 lõike 1 punkti b. Euroopa Komisjoni argumendid, mis on esitatud tema seletuskirja pealkirjaga „Maaelu arengu toetuste summade topeltrahastamise vältimiseks kasutatavad arvutusmeetodid“ 2017. aasta veebruari redaktsiooni punktis 3.4.2., ei ole Ungari Valitsuse väitel kooskõlas viidatud õigusnormidega. Seletuskiri ei ole õiguslikult siduv ning selles esitatud tõlgendus ei ole ka liidu õigusega kooskõlas.

Ungari Valitsus esitab oma hagi põhjenduseks peamiselt üheainsa väite. Ta on seisukohal, et määruse (EL) 1306/2013 artiklis 30 ja määruse (EL) 809/2014 artikli 28 lõike 1 punktis b ei ole nõutud mehhanismi kehtestamist, kontrollimaks nõuetekohaselt metsastamiseks ja haljastamiseks toetuste andmise võimaliku tulemusena tekkida võivat topeltrahastamist, võttes arvesse, et praegu kehtivate liidu eeskirjade põhjal ei teki neil kahel alusel toetuste andmisel põhjendatult topeltrahastamise ohtu.

Ungari Valitsus soovib selle põhjenduseks esiteks näidata, et metsastamiseks ja haljastamiseks antud toetuste kulutustel on täiesti erinev toetuseesmärk. Seejärel märgib Ungari Valitsus oma hagis, et ka nende kahe toetuse kontekst on täiesti erinev. Neil on erinevad toetuskõlblikkuse kriteeriumid ning ka kulutuste ringi ei saa lugeda teineteisele vastavaks.

Lõpetuseks väidab Ungari Valitsus, et Euroopa Komisjon on määruse (EL) 1306/2013 artiklis 30 sätestatud topeltrahastamise üldise keelu ulatust valesti tõlgendanud ning ei võta arvesse, et praegu kehtivates liidu õigusnormides ei ole sõnaselget sätet selle kohta, et toetuste andmine metsastamiseks ja haljastamiseks tähendaks topeltrahastamist.

____________

1 ELT 2021, L 218, lk 9.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549).

3 Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT 2014, L 227, lk 69).