Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. augustā iesniedza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – WA/Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

(Lieta C-491/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pamatlietas puses

Prasītājs: WA

Atbildētāja: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Prejudiciālie jautājumi

Vai LESD 26. panta 2. punkts, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pants, 21. panta 1. punkts un 45. panta 1. punkts, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK 1 , 4., 5. un 6. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz valsts tiesisku regulējumu, kas neļauj izsniegt dalībvalsts pilsonim personas identitātes karti, kura būtu derīgs ceļošanas dokuments Eiropas Savienības iekšienē, tādēļ, ka viņa dzīvesvieta (domicils) ir citā dalībvalstī?

____________

1 OV 2004, L 158, 77. lpp.