Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumänien) den 10 augusti 2021 – WA mot Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

(Mål C-491/21)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parter i det nationella målet

Klagande: WA

Motpart: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

Tolkningsfråga

Ska artikel 26.2 FEUF, artiklarna 20, 21.1 och 45.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artiklarna 4–6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG1 tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken ett identitetskort som kan användas som resehandling inom unionen inte får utfärdas till en medborgare i en medlemsstat eftersom han har bosatt sig i en annan medlemsstat?

____________

1 EUT L 158, 2004, s. 77.