Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 grudnia 2012 r. - Bourtembourg przeciwko Komisji

(Sprawa F-6/12)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Dodatek zagraniczny - Pojęcie zwykłego miejsca zamieszkania - Stały lub zwykły ośrodek interesów życiowych - Pobyt czasowy w celu ukończenia nauki - Miejsce wykonywania działalności zawodowej - Stosunki pracy nawiązywane na czas określony)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Julien Bourtembourg (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Dony)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność odmownej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyznania J. Bourtembourgowi dodatku zagranicznego.

Komisja Europejska pokrywa własnej koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez J. Bourtembourga.

____________

1 - Dz.U. C 184 z 23.6.12, 22.