Language of document :

Sag anlagt den 20. januar 2012 – ZZ mod AESA

(Sag F-8/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat B.-H. Vincent)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren og om erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af afskedigelsen og som følge af den hævdede chikane.

Sagsøgerens påstande

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (AESA) tilpligtes at betale 1 514 257,48 EUR i erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som er forbundet med tabet af hans stilling som midlertidigt ansat med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra den dag, hvor beløbet forfalder til betaling.

AESA tilpligtes at betale et beløb fastsat efter ret og billighed på 500 EUR pr. dag fra den 31. maj 2010 til dagen for meddelelse af den fremtidige afgørelse i erstatning for den samlede skade, som sagsøgeren er blevet påført som følge af den chikane, som agenturets ansatte har udøvet, med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra den dag, hvor beløbet forfalder til betaling.

AESA tilpligtes at betale sagens omkostninger.