Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 октомври 2013 г. — Aristidis Psarras/ENISA

(Дело F-7/12 R)1

(Публична служба – Срочно нает служител – Атестиране – Процедура за атестиране за 2009 г. – Доклад за кариерно развитие – Искане за отмяна на доклада за кариерното развитие – Увреждащ акт – Явно недопустима жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aristidis Psarras (Хераклион, Гърция) (представители: L. Levi и A. Tymen, avocats)

Ответник: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (представители: E. Maurage, подпомаган от D. Waelbroeck и A. Duron, avocats)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за 2009 година, както и на решението, с което е утвърден списъкът на повишените през 2010 година длъжностни лица и, ако е необходимо, на решението от 17 октомври 2011 г, с което е отхвърлена жалбата му по административен ред.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустим.

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност понася собствените си разноски и е осъдена да заплати направените от г-н Psarras разноски.

____________

1 ОВ C 133, 5.5.2012 г., стр. 20.