Language of document : ECLI:EU:F:2012:148

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

25. oktoober 2012

Kohtuasi F‑8/12

BY

versus

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

EASA töötajad – Ajutine teenistuja – Eelnev haldusmenetlus – Kaebuse ja hagi vastavus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega BY palub hüvitada kahju, mis talle väidetavalt tekitati Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „EASA” või „amet”) tegevdirektori 10. juuni 2011. aasta otsusega tema teenistusest vabastamise kohta alates 15. detsembrist 2011 ning psühholoogilise ahistamisega, mille ohver ta ametiga töösuhtes olemise ajal oli.

Otsus: Jätta BY hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, välja arvatud nõue, mis puudutab EASA‑lt hüvitise väljamõistmist teenistusest vabastamisega tekitatud kahju eest ning ainult osas, milles ta on sellega seoses esitanud väite hoolitsemiskohustuse täitmata jätmise kohta. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Kahju hüvitamise nõue – Huve kahjustava otsuse olemasolu – Võimalus esitada kahju hüvitamise nõue ilma akti tühistamise nõudeta – Vastuvõetavuse tingimused

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

2.      Ametnike hagid – Kahju hüvitamise nõue – Hagi, mille aluseks on administratsiooni kohustus hüvitada kolmanda isiku poolt ametnikule tekitatud kahju – Vastuvõetavus – Tingimus – Siseriiklike õiguskaitsevahendite ammendamine – Erand – Tõhusate õiguskaitsevahendite puudumine

(Personalieeskirjad, artikli 24 teine lõik)

1.      Kui on olemas isikut kahjustav otsus personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 tähenduses, peab kohtueelne menetlus algama kaebusega selle otsuse peale; miski ei takista juba selles etapis asjaomasel isikul otsustamast, et ta nõuab ainult selle kahju hüvitamist, mis talle vaidlustatud aktiga tekkis, ilma selle akti tühistamist nõudmata.

Selleks et hagi oleks siiski vastuvõetav, ei tohi see muuta ei kaebuse alust ega eset. Sellega seoses, mis puudutab esiteks kaebuses ja hagis sisalduvate hüvitamisnõuete eset, siis tuleb märkida, et hüvitamise summa erinevus ei sea seda eset kahtluse alla, kui mõlemal juhul taotletakse vaidlustatud otsusega tekitatud kahju hüvitamist. Lisaks võib hüvitamisnõuded esitada kas kaebuses või esimesest korda hagiavalduses, kui vaidlustatakse isikut kahjustavat otsust. Seda enam võib kahju kannatanud ametnik või teenistuja muuta kaebuses taotletud hüvitiste summat kohtule esitatava kaebuse etapis.

Teiseks, mis puudutab alust vastavalt siis kaebuses ja hagis, siis vaidluse alus üldjuhul muutub ja vastavuse nõuet ei ole järgitud, kui asjaomane isik, kes on kaebuses üksnes kritiseerinud teda kahjustava akti ja selle menetluslike aspektide vormilist õiguspärasust, esitab hagis sisulised väited, või vastupidi – kui asjaomane isik, kes on kaebuses vaidlustanud teda kahjustava akti sisulise õiguspärasuse, esitab hagi, mis sisaldab selle akti, sh selle menetluslike aspektide vormilise õiguspäraga seotud väiteid.

(vt punktid 41, 43, 45 ja 46)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 13. mai 2005, kohtuasi T‑284/02: Dionyssopoulou vs. nõukogu (punktid 61–63).

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. veebruar 2008, kohtuasi F‑4/07: Skoulidi vs. komisjon (punktid 60–67); 1. juuli 2010, kohtuasi F‑45/07: Mandt vs. parlament (punktid 109 ja 120 ning seal viidatud kohtupraktika).

2.      Personalieeskirjade artikli 24 teise lõigu eesmärk on hüvitada ametnikule või teenistujale kahju, mida on talle põhjustanud kolmandate isikute või teiste ametnike selle artikli esimeses lõigus kirjeldatud käitumine, kui ametnik või teenistuja ei ole saanud hüvitist kahju põhjustanud isikult. Ametniku poolt personalieeskirjade artikli 24 teise lõigu alusel esitatud kahju hüvitamise nõue on vastuvõetav, kui eelnevalt on ammendatud siseriiklikud õiguskaitsevahendid, kui need tagavad asjaomaste isikute kaitse tõhusalt ja nende abil on võimalik saavutada väidetava kahju hüvitamine.

(vt punkt 50)

Viited:

Euroopa Kohus: 5. oktoober 2006, kohtuasi C‑365/05 P: Schmidt‑Brown (punkt 78).

Esimese Astme Kohus: 9. märts 2005, kohtuasi T‑254/02: L vs. komisjon (punkt 148).

Euroopa Liidu Üldkohus: 12. juuli 2011, kohtuasi T‑80/09 P: komisjon vs. Q (punkt 67).