Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 20 lipca 2016 r.

Sprawa F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi, złożony przez Komisję Europejską w następstwie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 maja 2013 r., Marcuccio/Komisja (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Orzeczenie:      Całkowita wysokość kosztów podlegających zwrotowi przez L. Marcuccia Komisji Europejskiej w sprawie F‑4/12 zostaje ustalona na kwotę 1500 EUR. Kwotę, o której mowa w pkt 1, powiększa się o odsetki za zwłokę naliczane od chwili doręczenia niniejszego postanowienia do czasu jej faktycznego uiszczenia, obliczone według stawki procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących mającej zastosowanie w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca terminu zapłaty, powiększonej o trzy i pół punktu procentowego.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Ustalenie dokonane na podstawie precyzyjnych wskazówek dostarczonych przez wnioskodawcę lub, w ich braku, na podstawie zasady słuszności przez sąd Unii – Ryczałtowy charakter wynagrodzenia adwokata – Brak wpływu na swobodną ocenę sądu Unii

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 105 lit. c)]

Aby ocenić niezbędny charakter wydatków rzeczywiście poniesionych na potrzeby postępowania, wnioskodawca powinien dostarczyć dokładnych informacji. Podobnie ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie ma wpływu na ocenę przez Sąd kwoty podlegającej zwrotowi tytułem kosztów, gdyż sąd opiera się na utrwalonych w orzecznictwie kryteriach i precyzyjnych wskazówkach, których powinny dostarczyć mu strony. O ile brak takich informacji nie jest przeszkodą dla ustalenia przez wspomniany Sąd podlegających zwrotowi kosztów na zasadzie słuszności, o tyle sprawia, że oceny żądań wnioskodawcy musi on dokonać w sposób nieuchronnie ścisły.

(zob. pkt 28)

Odesłanie

Trybunał, postanowienie z dnia 17 lutego 2004 r., DAI/ARAP i in., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, pkt 23

Sąd Unii Europejskiej, postanowienia: z dnia 31 marca 2011 r., Tetra Laval/Komisja, T‑5/02 DEP i T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, pkt 68; z dnia 28 maja 2013 r., Marcuccio/Komisja, T‑278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, pkt 16