Language of document :

Žaloba podaná 22. júla 2011 - ZZ/Súdny dvor Európskej únie

(vec F-71/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-M. Bauler, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007, ako aj uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť určitú sumu ako náhradu nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007; subsidiárne zrušiť známku z 9. septembra 2009 udelenej po zrušení predchádzajúcej hodnotiacej správy týkajúcej sa toho istého obdobia,

zrušiť rozhodnutie zo 14. apríla 2011 o zamietnutí sťažnosti,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy vo výške 50 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

zaviazať Súdny dvor Európskej únie na náhradu trov konania.

____________