Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) esimehe 8. mai 2013. aasta määrus – Z versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-71/11)1

(Avalik teenistus – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Z (Luxembourg, Luksemburg)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindaja: M. A. V. Placco)

Ese

Nõue tühistada ajavahemikku 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2007 puudutav hindamisaruanne ning mõista kostjalt välja hüvitis mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus hagi suhtes kohtuasjas F-71/11: Z vs. Euroopa Kohus on ära langenud.

Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Kohtu kohtukulud.

____________

1 ELT C 355, 3.12.2011, lk 30.