Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 8. mája 2013 – Z/Súdny dvor

(vec F-71/11)1

(Verejná služba - Zastavenie konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Z (Luxemburg, Luxembursko)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: A. V. Placco, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007, ako aj uloženie povinnosti žalovanému zaplatiť určitú sumu ako náhradu nemajetkovej ujmy

Výrok

1.    Konanie o žalobe F-71/11, Z/Súdny dvor sa zastavuje.

2.    Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Súdnemu dvoru Európskej únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 355, 3.12.2011, s. 30.