Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 17 oktober 2013

Mål F‑69/11

BF

mot

Europeiska unionens revisionsrätt

“Personalmål – Förfarande för tillsättning av en direktörstjänst – Urvalskommitténs rapport – Motivering – Föreligger inte – Rättsstridigt tillsättningsbeslut – Villkor”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken sökanden, BF, i sak har yrkat att Europeiska unionens revisionsrätts beslut av den 18 november 2010 att utnämna Z till personaldirektör och att avslå sökandens ansökan ska ogiltigförklaras samt ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Avgörande:      Europeiska unionens revisionsrätts beslut av den 18 november 2010 att utnämna Z till personaldirektör och att avslå BF:s ansökan ogiltigförklaras. Det saknas anledning att pröva Europeiska unionens revisionsrätts begäran att bilagorna A 7 och A 11 till ansökan ska avlägsnas från handlingarna i målet. Talan ogillas i övrigt. Europeiska unionens revisionsrätt ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta BF:s rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en direktörstjänst – Jämförande bedömning av sökandenas meriter – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning – Gränser – Iakttagande av kraven i meddelandet om ledig tjänst och de uppföranderegler som antagits för utövande av nämnda befogenhet – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 29.2)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en direktörstjänst – Urvalskommitténs rapport – Motiveringsskyldighet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 29.2)

3.      Tjänstemän – Rekrytering – Förfarande för tillsättning av en direktörstjänst – Förfarandefel som berör urvalskommitténs rapport – Följder

1.      Det omfattande utrymme för skönsmässig bedömning som tillsättningsmyndigheten har när den jämför sökandens meriter ska, i synnerhet när den tjänst som ska tillsättas är på en mycket hög nivå, såsom direktörstjänsten vid revisionsrätten, utövas under fullständigt iakttagande av alla relevanta regler, det vill säga inte enbart meddelandet om ledig tjänst, utan även eventuella förfaranderegler som myndigheten antagit avseende användningen av dess utrymme för skönsmässig bedömning, såsom interna riktlinjer för rekrytering. Sådana interna regler ingår sålunda bland de lagbestämmelser som tillsättningsmyndigheten vid utövandet av sitt omfattande utrymme för skönsmässig bedömning inte kan frångå utan motivering utan att åsidosätta likabehandlingsprincipen. I detta sammanhang är tribunalens kontroll av utövandet av den behöriga myndighetens långtgående befogenheter följaktligen begränsad till en principiell prövning av om den sistnämnda har hållit sig inom gränser som inte kan kritiseras, har genomfört ett förfarande utan oegentligheter och inte har använt sin befogenhet att jämföra de sökandes meriter på ett uppenbart oriktigt sätt eller för andra syften än dem för vilka befogenheterna beviljats.

(se punkterna 40 och 41)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, punkt 81 och där angiven rättspraxis; 25 oktober 2005, Fardoom och Reinard/kommissionen, T‑43/04, punkt 35 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: 22 oktober 2008, Tzirani/kommissionen, F‑46/07, punkt 67; 30 januari 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, punkt 56 och där angiven rättspraxis

2.      I ett förfarande som avser ett tillsättande av en direktörstjänst kan motiveringen i den rapport som urvalskommittén ska lämna till tillsättningsmyndigheten enligt de interna förfarandereglerna, vilka kräver en motiverad rapport, inte enbart bestå i en angivelse av namnet på den eller dem sökanden som valts ut och en angivelse av om antagandet av urvalskommittéens beslut var enhälligt eller inte eller en erinran om det förfarande och utvärderingskriterier som har tillämpats. I rapporten ska samtliga delar av utvärderingen vilka är nödvändiga för att nämnda myndighet på ett korrekt sätt, efter det första urvalsförfarandet, ska kunna använda sina långtgående rekryteringsbefogenheter, med beaktande av de regler och villkor som den själv frivilligt har uppställt, tas med, vilka gör det möjligt för myndigheten att förstå urvalskommitténs utvärdering av de utvalda sökandena och att efter en jämförande undersökning välja den sökande som är mest lämpad att utföra de utgifter som avses i meddelande om ledig tjänst.

De mycket kortfattade muntliga uppgifter som lämnades av urvalskommittéens ordförande i samband med den muntliga presentationen kan inte under några omständigheter ersätta den skriftliga rapport som med ett minimum av faktiska uppgifter ska göra det möjligt att med nödvändig objektivitet urskilja och fastställa vilken av de, av urvalskommittéen, föreslagna sökandena som ska väljas.

(se punkterna 44 och 52)

Hänvisning till

Domstolen: 23 september 2004, Hectors/parlamentet, C‑150/03 P, punkt 62; 23 september 2004, Hectors/parlamentet, C‑150/03 P, punkterna 46 och 48–50

Förstainstansrätten: 20 februari 2002, Roman Parra/kommissionen, T‑117/01, punkterna 31 och 32; 18 september 2003, Pappas/regionkommittén, T‑73/01, punkt 60

3.      Ett förfarandefel ska medföra att det överklagade beslutet ogiltigförklaras om det kan visas att felet har påverkat beslutets innehåll. Bristande motivering i en rapport av urvalskommittéen utgör, med beaktande av att nämnda kommitté enligt interna förfaranderegler ska förelägga tillrättningsmyndigheten en motiverad rapport, ett klart fel i rekryteringsförfarandet.

(se punkt 62)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 16 december 1993, Moat/kommissionen, T‑58/92, punkt 63; Pappas/regionkommittén, ovan, punkt 71