Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2017. november 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Planet49 GmbH kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(C-673/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Planet49 GmbH

Alperes: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a) A 95/46/EK irányelv1 2. cikkének h) pontjával összefüggésben értelmezett 2002/58/EK irányelv2 5. cikkének (3) bekezdése és 2. cikkének f) pontja értelmében vett érvényes hozzájárulásnak tekinthető-e, ha a felhasználó a végberendezésében mentett információk tárolását vagy az ott tárolt információkhoz való hozzáférést előre bejelölt négyzettel engedélyezi, amelyet a felhasználónak a hozzájárulása megtagadásához törölnie kell?

b) A 95/46/EK irányelv 2. cikkének h) pontjával összefüggésben értelmezett 2002/58/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének és 2. cikke f) pontjának alkalmazása során jelentősége van-e annak, hogy a tárolt vagy lehívott információk személyes adatoknak minősülnek?

c) Az (EU) 2016/679 rendelet3 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett érvényes hozzájárulásról van-e szó az 1. a) pontban előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésben megjelölt körülmények fennállása esetén?

Milyen információkat köteles a szolgáltató a felhasználóval közölni a 2002/58/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében kötelezően előírt egyértelmű és teljes körű tájékoztatás keretében? E körbe tartozik-e a cookie-k működésének időtartama, és az a kérdés is, hogy harmadik személyek hozzáférnek-e a cookie-khoz?

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

2 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.).

3 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 1. o.; helyesbítés: HL 2016. L 314., 72. o.).