Language of document :

2017 m. lapkričio 30 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Planet49 GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Byla C-673/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Planet49 GmbH

Atsakovė: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Prejudiciniai klausimai

1.    a) ar yra galiojantis sutikimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2002/58/EB1 5 straipsnio 3 dalį ir 2 straipsnio f punktą kartu su Direktyvos 95/46/EB2 2 straipsnio h punktu, jei išsaugoti informaciją ar prieiti prie informacijos, saugomos naudotojo galiniame įrenginyje, leidžiama automatiškai pažymėtu žymimuoju langeliu, kurio žymėjimą reikia pašalinti, jei naudotojas nori atšaukti savo sutikimą?

    b) ar taikant Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalį ir 2 straipsnio f punktą kartu su Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio h punktu svarbu, ar išsaugota arba paimta informacija yra asmens duomenys?

    c) ar pirmojo prejudicinio klausimo a dalyje nurodytomis aplinkybėmis laikytina, kad duotas galiojantis sutikimas pagal Reglamento (ES) 2016/6793 6 straipsnio 1 dalies a punktą?

2.    Kokią informaciją turi suteikti paslaugų teikėjas pagal Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalį, pagal kurią reikia suteikti naudotojui aiškią ir išsamią informaciją? Ar prie tokios informacijos priskiriama ir slapukų veikimo trukmė, ir klausimas, ar tretieji asmenys gali naudotis slapukais?

____________

1 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).

2 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).

3 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119/1, 2016, p. 1).