Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Planet49 GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Lieta C-673/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Planet49 GmbH

Atbildētāja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai tā ir faktiska piekrišana Direktīvas 2002/58/EK 1 5. panta 3. punkta un 2. panta f) punkta izpratnē, tos skatot kopsakarā ar Direktīvas 95/46/EK 2 2. panta h) punktu, ja informācijas uzglabāšana vai piekļuve lietotāja gala iekārtā jau uzglabātai informācijai tiek atļauta, izmantojot iepriekš ar ķeksīti atzīmētu laukumu, no kura lietotājam, ja viņš nevēlas dot savu piekrišanu, ķeksītis ir jāizņem?

b)    Vai, piemērojot Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 3. punktu un 2. panta f) punktu, tos skatot kopsakarā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta h) punktu, ir kāda atšķirība, vai uzglabātā vai ievāktā informācija ir personas dati?

c)    Vai pirmā prejudiciālā jautājuma a) daļā minētajā situācijā ir dota faktiska piekrišana Regulas (ES) 2016/679 3 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē?

Kāda informācija pakalpojuma sniedzējam atbilstoši Direktīvas 2002/58/EK 5. panta 3. punktā noteiktajai nodrošināšanai ar skaidru un visaptverošu informāciju ir jāsniedz lietotājam? Vai tajā ietilpst arī informācija par sīkdatņu darbības ilgumu un jautājums, vai trešās personas iegūst piekļuvi sīkdatnēm?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 37. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281. 31. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 1. lpp.).